Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 687/TCHQ-TXNK
V/v Giải thể và xoá tên

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Tổng cục Hải quan nhận được quyết định số 166/QĐ-UBND ngày 03/2/2012 của Uỷ Ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc giải thể và xoá tên Công ty TNHH một thành viên Galileo Investment Groàp Việt Nam; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ các quy định tại Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Quản lý thuế, Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thực hiện thì đối với doanh nghiệp đã giải thể và xoá tên, có Giấy chứng nhận đầu tư đã thu hồi sau:

Công ty TNHH một thành viên Galileo Invesment Groàp Việt Nam trụ sở tầng trệt khách sạn Cendeluxe, 02 đường Hải Dương, Xã Bình Ngọc, thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên, Giấy chứng nhận đầu tư số 361022000013 ngày 07/10/2009; Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh số 361022000022 ngày 16/8/2010 do UBND tỉnh Phú Yên cấp cho Công ty TNHH một thành viên Galileo Investment Groàp Việt Nam không còn giá trị pháp lý.

1. Đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố:

- Kiểm tra trên chứng từ, sổ sách kế toán, trên chương trình kế toán thuế XNK (KT559), trường hợp xác định Công ty còn nợ thuế và các khoản thu NSNN liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu thì thực hiện các biện pháp thu hồi nợ thuế theo quy định.

Dừng làm thủ tục hải quan đối với Công ty theo đúng trình tự, quy định hiện hành.

2. Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Bình Định căn cứ chế độ quy định và các quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư, thực hiện một số nội dung sau:

- Thu hồi danh mục hàng hoá nhập khẩu được miễn thuế đã cấp (nếu có) và thông báo cho Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

- Mời Công ty đến làm việc, yêu cầu báo cáo để thực hiện thu thuế đối với hàng hoá nhập khẩu đã được miễn thuế (nếu có).

- Có văn bản thông báo cho Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và đề nghị rà soát thực hiện thu thuế đối với hàng hoá nhập khẩu đã được miễn thuế của Công ty nêu trên.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện.

 

 

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Tuấn