Hệ thống pháp luật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3864/VPCP-DMDN
V/v thời gian thực hiện giải thể Công ty TNHH MTV Nông nghiệp Quý Cao

Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2024

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng (các công văn: số 3265/UBND-KTĐN ngày 28 tháng 12 năm 2023 và số 394/UBND-KTĐN ngày 28 tháng 02 năm 2024) và ý kiến các Bộ: Tài chính (công văn số 4257/BTC- TCDN ngày 24 tháng 4 năm 2024), Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 2898/BKHĐT-PTDN ngày 17 tháng 4 năm 2024), Tư pháp (công văn số 1815/BTP-PLDSKT ngày 11 tháng 4 năm 2024), Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 2525/BNN-TC ngày 09 tháng 4 năm 2024) về việc thời gian thực hiện giải thể Công ty TNHH MTV Nông nghiệp Quý Cao, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái có ý kiến như sau:

1. Đồng ý kéo dài thời gian thực hiện giải thể Công ty TNHH MTV Nông nghiệp Quý Cao đến khi Bộ Tài chính hoàn thành nhiệm vụ được giao tại khoản 7 điều 1 Nghị định số 04/2024/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp (nếu hoàn thành trước năm 2025) hoặc đến hết năm 2025. Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung thông tin, đề nghị của mình.

2. Trường hợp cấp có thẩm quyền ban hành cơ chế hỗ trợ công ty nông, lâm nghiệp giải thể mất khả năng thanh toán sau năm 2025, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng thực hiện giải thể Công ty TNHH MTV Nông nghiệp Quý Cao theo đúng quy định của pháp luật sau khi cơ chế được ban hành.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Lê Minh Khái;
- Các Bộ: TP, TC, KH&ĐT, NN&PTNT;
- VPCP: BTCN, PCN Mai Thị Thu Vân;
- Lưu: VT, ĐMDN (2b).
Trung Anh

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Mai Thị Thu Vân

 

 

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 3864/VPCP-DMDN năm 2024 về thời gian thực hiện giải thể Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nông nghiệp Quý Cao do Văn phòng Chính phủ ban hành

  • Số hiệu: 3864/VPCP-DMDN
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 04/06/2024
  • Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ
  • Người ký: Mai Thị Thu Vân
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 04/06/2024
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản