Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 685/GSQL-GQ1
V/v xuất khẩu mặt hàng Bentonite

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2014

 

Kính gửi: Chi nhánh Công ty CP XNK Vật tư thiết bị đường sắt-
Xí nghiệp vật tư tổng hợp Đông Anh
(Địa chỉ: Tổ 13 Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Hà Nội)

Trả lời công văn đề ngày 27/5/2014 của Chi nhánh Công ty CP XNK Vật tư thiết bị đường sắt - Xí nghiệp vật tư tổng hợp Đông Anh về việc chính sách xuất khẩu mặt hàng Bentonite (đất sét mảnh) phục vụ cho việc thi công khoan cọc nhồi trong ngành xây dựng, Cục Giám sát quản lý về hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Phụ lục 2 Thông tư số 04/2012/TT-BXD ngày 20/9/2012 của Bộ Xây dựng thì mặt hàng “các loại đất sét, đất đồi” thuộc Danh mục khoáng sản làm vật liệu xây dựng không được phép xuất khẩu. Việc xuất khẩu mặt hàng Bentonite như mô tả tại công văn đề ngày 27//5/2014 nêu trên thuộc thẩm quyền của cơ quan quản lý chuyên ngành là Bộ Xây dựng. Do vậy, đề nghị Chi nhánh Công ty liên hệ với Bộ Xây dựng để được hướng dẫn cụ thể.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Chi nhánh Công ty CP XNK Vật tư thiết bị đường sắt - Xí nghiệp vật tư tổng hợp Đông Anh được biết./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải