Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 68481/CT-TTHT
V/v hoàn thuế GTGT cho dự án đầu tư hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh có điều kiện

Hà Nội, ngày 30 tháng 08 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty TNHH khách sạn và du lịch Tây Hồ View
(Đ/c: S 58 đường Tây Hồ, P. Quảng An, Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội)
MST: 0105246339

Trả lời công văn số 46A/2019/CV-THV ngày 18/06/2019 của Công ty TNHH khách sạn và du lịch Tây Hồ View (sau đây gọi là Công ty) hỏi về hoàn thuế GTGT cho dự án đầu tư, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Tại Điều 7 Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và Phụ lục 4 ban hành kèm theo quy định:

“Điều 7. Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

1. Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện là ngành, nghề mà việc thực hiện hoạt động đu tư kinh doanh trong ngành, nghề đó phải đáp ứng điu kiện vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng.

2. Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện được quy định tại Phụ lục 4 của Luật này.

Phụ lục 4 Danh mục ngành nghề, kinh doanh có điều kiện quy định:

230. Kinh doanh dịch vụ lưu trú.”

- Tại Phụ lục 4 - Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện ban hành kèm theo Luật số 03/2016/QH14 ngày 22/11/2016 sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư (có hiệu lực từ 01/01/2017) quy định:

“214. Kinh doanh dịch vụ lưu trú.”

- Căn cứ Điều 49 Luật du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19/6/2017 quy định:

“Điều 49. Điều kiện kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch

1. Điều kiện kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch bao gồm:

a) Có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật;

b) Đáp ứng điều kiện về an ninh, trật tự, an toàn về phòng cháy và chữa cháy, bo vệ môi trường, an toàn thực phm theo quy định của pháp luật;

c) Đáp ứng điều kiện ti thiểu về cơ sở vật chất kỹ thuật và dịch vụ phục vụ khách du lịch.

2. Chính phủ quy định chi tiết điểm c khoản 1 Điều này.”

- Căn cứ Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện quy định như sau:

"Điều 3. Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự và phạm vi quản lý

22. Kinh doanh dịch vụ lưu trú, gồm: Các cơ sở lưu trú theo quy định của Luật du lịch và các hình thức dịch vụ cho thuê lưu trú khác (nghỉ theo giờ và nghỉ qua đêm) hoạt động trên đất liền hoặc trên các phương tiện tàu thủy lưu trú du lịch.

Điu 25. Trách nhiệm chung áp dụng đi với các ngành, ngh

2. Trong thời hạn không quá 05 ngày kể từ ngày bắt đầu hoạt động kinh doanh, phải có văn bản thông báo kèm theo bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự gửi cho Công an xã, phường, thị trấn nơi cơ sở hoạt động kinh doanh.

…"

- Căn cứ hướng dẫn tại Điều 8 Thông tư số 11/2014/TT-BCA ngày 12/3/2014 của Bộ Công an hướng dẫn về nghiệm thu phòng cháy và chữa cháy.

- Căn cứ Mục III, Chương V Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật du lịch quy định điều kiện tối thiểu về cơ sở vật chất kỹ thuật và dịch vụ của cơ sở lưu trú du lịch.

- Căn cứ khoản 6 Điều 1 Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 sửa đổi, bổ sung Điều 10 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015) về hoàn thuế GTGT.

- Căn cứ điểm 3 khoản 3 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 hướng dẫn về hoàn thuế GTGT như sau:

“Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư s 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định s 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hưng dẫn thi hành một s điều của Luật Thuế giá trị gia tăng (đã được sửa đi, b sung theo Thông tư s 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư s 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 và Thông tư s 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính) như sau

3. Sửa đổi, b sung Điều 18 như sau:

3. Hoàn thuế GTGT đi với dự án đầu tư

a) Cơ sở kinh doanh đang hoạt động thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư (trừ trường hợp hướng dẫn tại điểm c Khoản 3 Điều này và trừ dự án đầu tư xây dựng nhà đ bán hoặc cho thuê mà không hình thành tài sản cố định) cùng tnh, thành phố, đang trong giai đoạn đầu tư thì cơ sở kinh doanh thực hiện kê khai riêng đối với dự án đu tư và phải kết chuyn thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư đ bù trừ với việc kê khai thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện. S thuế GTGT được kết chuyn của dự án đầu tư tối đa bằng s thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ của cơ sở kinh doanh.

Sau khi bù trừ nếu s thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư chưa được khấu trừ hết từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT cho dự án đầu tư.

Sau khi bù trừ nếu số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư mà chưa được khấu trừ hết nhỏ hơn 300 triệu đồng thì kết chuyn vào số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư của kỳ kê khai tiếp theo.

c) Cơ sở kinh doanh không được hoàn thuế giá trị gia tăng mà được kết chuyển số thuế chưa được khấu trừ của dự án đầu tư theo pháp luật về đầu tư sang kỳ tiếp theo đối với các trường hợp:

c.1) D án đầu tư của cơ sở kinh doanh không góp đủ s vốn điều lệ như đã đăng ký theo quy đnh của pháp luật. Các hồ sơ đ nghị hoàn thuế dự án đầu tư nộp từ ngày 01/7/2016 của cơ sở kinh doanh nng tính đến ngày nộp hồ sơ không góp đủ s vốn điều lệ như đăng ký theo quy định của pháp luật thì không được hoàn thuế.

c.2) Dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện khi chưa đủ các điều kiện kinh doanh theo quy đnh của Lut đầu tư là dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện nhưng cơ sở kinh doanh chưa được cấp giấy phép kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; chưa được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh ngành, nghề đu tư kinh doanh có điều kiện; chưa có văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép đầu tư kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; hoặc chưa đáp ứng được điều kiện đ thực hiện đầu tư kinh doanh có điều kiện mà không cần phải có xác nhận, chấp thuận dưới hình thức văn bản theo quy định của pháp luật về đầu tư.

c.3) Dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện không bảo đảm duy trì đủ điều kin kinh doanh trong quá trình hot đng là dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện nhưng trong quá trình hoạt động cơ sở kinh doanh bị thu hồi giấy phép kinh doanh ngành, nghề đu tư kinh doanh có điều kiện; bị thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; bị thu hồi văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về đu tư kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điu kiện; hoặc trong quá trình hoạt động cơ sở kinh doanh không đáp ứng được điều kiện đ thực hiện đầu tư kinh doanh có điều kiện theo quy định của pháp luật về đầu tư thì thời đim không hoàn thuế giá trị gia tăng được tính từ thời điểm cơ sở kinh doanh bị thu hi một trong các loại giấy tờ nêu trên hoặc từ thời điểm cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, phát hiện cơ sở kinh doanh không đáp ứng được các điu kiện về đầu tư kinh doanh có điều kiện.”

Căn cứ các quy định trên, Cục Thuế TP Hà Nội trả lời nguyên tắc như sau:

Đối với những dự án đầu tư không phải dự án đầu tư xây dựng nhà để bán hoặc cho thuê mà không hình thành tài sản cố định nếu đáp ứng quy định tại điểm 3 khoản 3 Điều 1 Thông tư 130/2016/TT-BTC thì dự án đầu tư trên thuộc trường hợp hoàn thuế GTGT.

Công ty không được hoàn thuế giá trị gia tăng mà được kết chuyển số thuế chưa được khấu trừ của dự án đầu tư theo pháp luật về đầu tư sang kỳ tiếp theo đối với các trường hợp quy định tại tiết c điểm 3 khoản 3 Điều 1 Thông tư 130/2016/TT-BTC .

Trường hợp Dự án của Công ty có một cấu phần gồm khu khách sạn, căn hộ kiểu khách sạn cho thuê cao cấp thuộc ngành, nghề kinh doanh dịch vụ lưu trú là ngành nghề kinh doanh có điều kiện thì:

Căn cứ vào tình hình thực tế, tiến độ đầu tư xây dựng dự án đầu tư, đề nghị Công ty liên hệ Phòng Thanh tra - Kiểm tra thuế số 5 để rà soát hồ sơ cụ thể, xác định việc đảm bảo điều kiện kinh doanh khi xem xét xử lý hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư nêu trên.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty TNHH khách sạn và du lịch Tây Hồ View được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng TKT5;
- Phòng DTPC;
- Lưu: VT, TTHT(2).

CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn