Hệ thống pháp luật

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 683/BTC-HCSN
V/v chế độ trang phục đối với giáo viên, giảng viên thể dục thể thao

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2013

 

Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thực hiện Quyết định số 51/2012/QĐ-TTg ngày 16/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về Quy định chế độ bồi dưỡng và chế độ trang phục đối với giáo viên, giảng viên thể dục thể thao; Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại Điều 19 Luật Giá số 11/2012/QH13 có hiệu lực từ 01/01/2013 thì sản phẩm trang phục đối với giáo viên, giảng viên thể dục thể thao không thuộc danh mục sản phẩm, dịch vụ Nhà nước định giá.

Việc mua sắm trang phục ngành (gồm cả mua sắm vật liệu và công may) thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu và Thông tư số 68/2012/TT-BTC ngày 26/4/2012 của Bộ Tài chính quy định việc đấu thầu để mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân.

Như vậy, Bộ Tài chính đã thực hiện hướng dẫn theo quy định tại Điều 6, Quyết định số 51/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

2. Tại Khoản 3, Điều 4, Quyết định số 51/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ có quy định: "Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mẫu mã, chủng loại, chất lượng trang phục thể thao để thực hiện thống nhất ở các cơ sở giáo dục".

Để tránh vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện và đảm bảo tính thống nhất trong các văn bản hướng dẫn của Liên Bộ, đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo tổng hợp nội dung hướng dẫn các cơ sở giáo dục về mua sắm trang phục đối với giáo viên, giảng viên thể dục thể thao thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư số 68/2012/TT-BTC ngày 26/4/2012 của Bộ Tài chính quy định việc đấu thầu để mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân (gửi kèm).

Bộ Tài chính rất mong nhận được sự phối hợp chặt chẽ của Quý Bộ.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- VPCP (để báo cáo);
- Vụ NSNN;
- Lưu: VT, Vụ HCSN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Minh

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 683/BTC-HCSN chế độ trang phục đối với giáo viên, giảng viên thể dục thể thao do Bộ Tài chính ban hành

  • Số hiệu: 683/BTC-HCSN
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 14/01/2013
  • Nơi ban hành: Bộ Tài chính
  • Người ký: Nguyễn Thị Minh
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 14/01/2013
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản