Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6793/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc C/O

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai.

Trả lời công văn số 2169/HQĐNa-GSQL về vướng mắc khai báo mã số HS hàng hóa và kiến nghị của Công ty TNHH Kao Việt Nam tại công văn số 151019/Pur-KVN, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính, mặt hàng Tã lót cho trẻ phân loại thuộc nhóm 96.19. Theo đó, trường hợp mô tả hàng hóa trên C/O phù hợp với hàng hóa khai báo trên tờ khai hải quan nhập khẩu và thực tế nhập khẩu (nếu kiểm tra) thì đề nghị đơn vị căn cứ quy định tại Điều 26, Thông tư số 38/2015/TT-BCT ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính, Điều 15 Thông tư số 38/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính và Thông tư số 10/2009/TT-BCT ngày 18/5/2009 của Bộ Công Thương để kiểm tra và xử lý theo thẩm quyền.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn để Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Mai Xuân Thành (để b/c);
- Văn phòng Tổng cục (để biết);
- Công ty TNHH Kao Việt Nam (thay trả lời công văn số 151019/Pur-KVN)
(Đ/c: Lô A12, KCN Amata, Biên Hòa, Đồng Nai);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành