Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6792/VPCP-NN
V/v giải quyết tồn tại, vướng mắc khi giao đất làm nhà ở cho 86 hộ dân phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng

Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Về đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 4129/BTNMT-TTr ngày 31 tháng 7 năm 2020 về việc giải quyết tồn tại, vướng mắc khi giao đất làm nhà ở cho 86 hộ dân phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu ý kiến của Bộ Tư pháp tại Văn bản số 2525/BTP-PLDSKT ngày 15 tháng 7 năm 2020 và của Bộ Tài chính tại Văn bản số 8454/BTC-QLCS ngày 13 tháng 7 năm 2020, làm rõ cơ sở pháp lý của đề xuất trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, đồng thời có bảo đảm không xảy ra khiếu nại, khiếu kiện kéo dài.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- Các Bộ: TP,TC;
- Thanh tra Chính phủ;
- UBND Tp Hải Phòng;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, các Vụ: PL, KTTH, QHĐP, V.I; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, NN (3).Thanh

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục