Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 3047/VPCP-NN
V/v bổ sung diện tích đất quốc phòng bàn giao cho địa phương quản lý vào Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất vào mục đích quốc phòng đến năm 2020

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2020

 

Kính gửi:

- Bộ Quốc phòng;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang tại Công văn số 310/UBND-KTN ngày 30 tháng 3 năm 2020 về việc bổ sung diện tích đất quốc phòng bàn giao cho địa phương quản lý vào Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất vào mục đích quốc phòng đến năm 2020 (bản chụp xin gửi kèm theo), Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan có liên quan thực hiện việc lập, thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt việc điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng theo đúng quy định của pháp luật đất đai, pháp luật quy hoạch và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ: Quốc phòng, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- UBND tnh An Giang;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, các Vụ: PL, KTTH, CN, NC; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, NN (3).Thanh

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục