Hệ thống pháp luật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6784/VPCP-V.I
V/v phản ánh, kiến nghị của Cty CP Tiến Hưng về C/O mẫu AANZ

Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2018

 

Kính gửi: Bộ Tài chính.

Công ty cổ phần Tiến Hưng (địa chỉ: KCN Tiên Sơn, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh) có đơn gửi Thủ tướng Chính phủ phản ánh kiến nghị một số nội dung liên quan đến việc xác minh các Giấy chứng nhận xuất xứ mẫu AANZ theo Kết luận kiểm tra sau thông quan số 2306/KL-HQQN ngày 25 tháng 8 năm 2017 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh (sao gửi đơn, tài liệu gửi kèm). Về việc này, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình có ý kiến như sau:

Bộ Tài chính chỉ đạo kiểm tra, giải quyết các nội dung phản ánh, kiến nghị của Công ty cổ phần Tiến Hưng liên quan đến việc xác minh các Giấy chứng nhận xuất xứ (C/O) mẫu AANZ nêu tại kết luận kiểm tra sau thông quan của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh để có biện pháp xử lý theo quy định; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trong tháng 8 năm 2018.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Tài chính biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Trương Hòa Bình (để b/c);
- Tổng cục Hải quan (sao gửi kèm theo đơn, tài liệu);
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Duy Hưng, Cổng TTĐT, các Vụ: ĐMDN, TH;
- Lưu: VT, V.I (3). L.V.Dũng

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Duy Hưng

 

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 6784/VPCP-V.I năm 2018 về phản ánh, kiến nghị của Công ty cổ phần Tiến Hưng về C/O mẫu AANZ do Văn phòng Chính phủ ban hành

  • Số hiệu: 6784/VPCP-V.I
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 18/07/2018
  • Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ
  • Người ký: Nguyễn Duy Hưng
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 18/07/2018
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản