Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI
TP. HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 678/BHXH-QLT
V/v cấp thẻ bảo hiểm y tế hộ gia đình từ ngày 01/4/2020 đến ngày 15/4/2020

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 4 năm 2020

 

Kính gửi: Các Đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; Công văn số 1071/BHXH-BT ngày 01/4/2020 của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam về việc cấp, gia hạn thẻ bảo hiểm y tế (BHYT), BHXH Thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn các Đại lý thu trên địa bàn Thành phố một số nội dung sau:

1. Đối với hồ sơ gia hạn và tăng mới, Đại lý thu đã tiếp nhận và thu tiền của người dân thì thực hiện chuyển hồ sơ qua giao dịch điện tử và kèm phiếu chuyển tiền cho cơ quan BHXH.

Trong trường hợp chưa nộp tiền được ngay cho cơ quan BHXH thì gửi tin nhắn cam kết với cơ quan BHXH đã thu tiền đối với các trường hợp này để cơ quan BHXH cấp mới hoặc gia hạn thẻ BHYT. Sau ngày 15/4/2020, thời điểm hết thực hiện việc cách ly theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, phải nộp ngay số tiền đã thu nêu trên cho cơ quan BHXH.

2. Trường hợp Đại lý thu Ủy ban Nhân dân xã, phường không tiếp nhận trực tiếp hồ sơ, tiền của người dân thì hướng dẫn người dân chuyển tiền vào tài khoản cơ quan BHXH quận, huyện, ghi rõ họ tên, mã số BHXH (BHXH quận, huyện hướng dẫn và cung cấp thông tin tài khoản cho Đại lý thu).

Khi nhận được tiền, bộ phận kế toán, chuyên quản thu và cấp số thẻ phối hợp xử lý hồ sơ và cấp giá trị thẻ BHYT không để ảnh hưởng đến quyền lợi khám chữa bệnh của người tham gia. Đối với trường hợp tăng mới mà thiếu thông tin, không cấp được thẻ, từ ngày 16/4/2020 cơ quan BHXH sẽ liên hệ người tham gia bổ sung thông tin và cấp thẻ BHYT trước khi thẻ có giá trị sử dụng.

Yêu cầu Đại lý thu thực hiện đúng hướng dẫn trên đây, trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc liên hệ cơ quan BHXH để được giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Các PGĐ;
- Văn phòng, Các phòng nghiệp vụ;
- BHXH quận, huyện (thực hiện);
- Website BHXH TP.HCM;
- Lưu: VT, QLT(Mai).

GIÁM ĐỐC
Phan Văn Mến