Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6772/VPCP-QHĐP
V/v xử lý kiến nghị các địa phương

Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2018

 

Kính gửi: Bộ Xây dựng.

Về một số kiến nghị của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tại Phiên họp Chính phủ với các địa phương ngày 02 tháng 7 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Xây dựng theo chức năng, nhiệm vụ được giao và quy định hiện hành chủ trì nghiên cứu, xử lý các kiến nghị (kèm theo), trả lời địa phương để triển khai, thực hiện; những nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của Thủ tướng Chính phủ thì báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định; những nội dung thuộc thẩm quyền của Quốc hội và Chính phủ thì báo cáo Thường trực Chính phủ, trước ngày 15 tháng 8 năm 2018.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Quý Bộ biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, TGĐ Cổng TTĐTCP, các Vụ: TH, KTTH, CN, NN, KGVX, ĐMDN, TCCV, NC, TKBT, QHQT;
- Lưu: VT, QHĐP (3b)

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

KIẾN NGHỊ CỦA CÁC ĐỊA PHƯƠNG TẠI HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN CHÍNH PHỦ VỚI CÁC ĐỊA PHƯƠNG NGÀY 02 THÁNG 7 NĂM 2018 THUỘC THẨM QUYỀN XỬ LÝ CỦA BỘ XÂY DỰNG

(Ban hành kèm Công văn số 6772/VPCP-QHĐP ngày 18 tháng 7 năm 2018)

STT

Nội dung kiến nghị

Địa phương

1.

Đề nghị sửa đổi tiêu chí phân loại dự án theo hướng không tính phần đền bù, giải phóng mặt bằng trong tổng mức đầu tư dự án nhằm đơn giản hóa các bước, trình tự thủ tục thẩm định, phê duyệt dự án.

Bình Dương

2.

Đề nghị sửa đổi quy định về thanh toán chi phí chuẩn bị đầu tư (lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế, bản vẽ thi công).

Bình Dương

3.

Đề nghị xem xét điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở để bán hoặc kết hợp cho thuê.

Bình Dương