Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6766/VPCP-QHĐP
V/v xử lý kiến nghị các địa phương

Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2018

 

Kính gửi: Bộ Tư pháp.

Về một số kiến nghị của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tại Phiên họp Chính phủ với các địa phương ngày 02 tháng 7 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tư pháp theo chức năng, nhiệm vụ được giao và quy định hiện hành nghiên cứu, xử lý kiến nghị (kèm theo), trả lời địa phương để triển khai, thực hiện; những nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của Thủ tướng Chính phủ thì báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định; những nội dung thuộc thẩm quyền của Quốc hội và Chính phủ thì báo cáo Thường trực Chính phủ, trước ngày 15 tháng 8 năm 2018.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Quý Bộ biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, TGĐ Cổng TTĐTCP, các Vụ: TH, KTTH, CN, NN, KGVX, ĐMDN, TCCV, NC, TKBT, QHQT;
- Lưu: VT, QHĐP (3b).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

KIẾN NGHỊ CỦA CÁC ĐỊA PHƯƠNG TẠI HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN CHÍNH PHỦ VỚI CÁC ĐỊA PHƯƠNG NGÀY 02 THÁNG 7 NĂM 2018 THUỘC THẨM QUYỀN XỬ LÝ CỦA BỘ TƯ PHÁP

(Ban hành kèm theo Công văn số 6766/VPCP-QHĐP ngày 18 tháng 7 năm 2018)

STT

Nội dung kiến nghị

Địa phương

1.

Đề nghị hướng dẫn việc phối hợp thực hiện cấp Phiếu lý lịch tư pháp, xóa án tích cho công dân.

Thanh Hóa