Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6735/TCHQ-GSQL
V/v đưa hàng hóa viện trợ về bảo quản tại kho

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2019

 

Kính gửi: Ban quản lý các Dự án Lâm nghiệp-Bộ NN & PTNT.

Trả lời công văn số 1209/DALN-KfW8 ngày 10/09/2019 của Ban quản lý các Dự án Lâm nghiệp - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc tạm nhận lô hàng thuộc Dự án KfW8 từ nguồn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Đức về bảo quản tại kho của Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu An Phú Thành, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Đề nghị Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp căn cứ theo quy định tại Điều 32 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính để thực hiện và sớm hoàn thành các thủ tục liên quan để được thông quan hàng hóa theo quy định.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Ban quản lý các Dự án Lâm nghiệp - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Mai Xuân Thành (để b/c);
- Lưu VT, GSQL (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Lê Quân