Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6727/TCHQ-KĐHQ
V/v giám định lại phế liệu nhập khẩu

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Thời gian qua, Tổng cục Hải quan nhận được phản ánh của một số doanh nghiệp về việc không nhất trí với kết quả kiểm tra của cơ quan Hải quan. Căn cứ Luật Hải quan, Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 5290/VPCP-KTTH ngày 05/6/2018, Tổng cục Hải quan hướng dẫn các đơn vị thực hiện thủ tục đối với trường hợp doanh nghiệp không đồng ý với kết quả của cơ quan hải quan như sau:

1. Trường hợp doanh nghiệp không nhất trí với kết quả kiểm tra của cơ quan hải quan thì người khai hải quan thực hiện khiếu nại hoặc được lựa chọn cơ quan, tổ chức giám định để thực hiện việc giám định lại hàng hóa theo quy định của pháp luật.

2. Trường hợp người khai hải quan thực hiện lựa chọn tổ chức giám định để thực hiện việc giám định lại hàng hóa thì Chi cục Hải quan cửa khẩu nơi lưu giữ hàng hóa có văn bản đề nghị cơ quan kiểm định hải quan cùng thực hiện giám sát việc lấy mẫu giám định lại. Trong quá trình lấy mẫu, công chức Chi cục Hải quan cửa khẩu giám sát việc mẫu phải chụp ảnh các vị trí lấy mẫu, quay phim toàn bộ quá trình lấy mẫu từ khi bắt đầu mở container (đối với hàng hóa đóng trong container) hoặc bắt đầu kiểm tra đối với hàng rời cho đến khi kết thúc việc lấy mẫu. Hình ảnh chụp các vị trí kiểm tra, phim ghi hình quá trình kiểm tra lưu tại Chi cục Hải quan cửa khẩu để phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, khởi kiện.

3. Chi cục Hải quan cửa khẩu sau khi nhận được kết quả tái giám định do doanh nghiệp gửi thì thông báo kết quả tái giám định cho cơ quan Kiểm định hải quan phân tích, đánh giá, báo cáo về việc có hay không đồng ý kết quả tái giám định để Cục Kiểm định có cơ sở trình Lãnh đạo Tổng cục.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Vũ Thị Mai (để b/c);
- TCT Nguyễn Văn Cẩn (để b/c);
- Vụ, Cục: GSQL, ĐTCBL, PC, QLRR, VP (để theo dõi, thực hiện);
- Lưu: VT, KĐHQ (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành