Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6719/VPCP-NN
V/v nghiên cứu thông tin báo nêu liên quan đến sản xuất nông nghiệp

Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Vừa qua, Báo Nông nghiệp Việt nam có phản ánh:

1. Nhiều khu vực sản xuất vẫn phụ thuộc vào thời tiết minh chứng nền nông nghiệp thiếu chủ động, lệ thuộc tự nhiên. Hiện công trình thủy lợi cung cấp nước tưới cho khoảng 4,28 triệu ha trong tổng số 11,54 triệu ha canh tác nông nghiệp (chiếm 36,5%). Tỷ lệ tưới thông minh thấp (lúa 18%, cây trồng cạn 22%).

2. Một số nghiên cứu dự báo nếu nước biển dâng cao thêm 1 m, khoảng 1,77 triệu ha đất sẽ bị nhiễm mặn; khoảng 85% người dân vùng Đồng bằng sông Cửu Long cần được hỗ trợ về nông nghiệp. Việt Nam đứng thứ 4 trong số 164 quốc gia được khảo sát về tác hại nghiêm trọng của lũ lụt đến toàn nền kinh tế, làm thiệt hại 2,3% GDP mỗi năm.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu xử lý thông tin báo nêu trong quá trình tham mưu, chỉ đạo, điều hành theo chức năng quản lý nhà nước và nhiệm vụ được giao.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Phó TTg Trịnh Đình Dũng;
- Các Bộ: TNMT, KHĐT, TC;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục,
Trợ lý TTgCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: CN, KTTH, TKBT;
- Lưu: VT, NN (2), Tuynh.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng