Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6701/VPCP-CN
V/v đầu tư nâng cấp, cải tạo đoạn tuyến qua đèo Mimosa, tỉnh Lâm Đồng

Hà Nội, ngày 16 tháng 07 năm 2018

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng.

Về đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 4628/BGTVT-ĐTCT ngày 04 tháng 5 năm 2018), ý kiến các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 4160/BKHĐT-KCHTĐT ngày 19 tháng 6 năm 2018), Tài chính (văn bản số 6676/BTC-ĐT ngày 07 tháng 6 năm 2018) và Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng (văn bản số 3005/UBND-GT ngày 21 tháng 5 năm 2018) về việc đầu tư nâng cấp, cải tạo đoạn tuyến qua đèo Mimosa bổ sung vào Dự án đầu tư xây dựng công trình khôi phục, cải tạo Quốc lộ 20 đoạn Km123+105,17 - Km268+000 thuộc địa phận tỉnh Lâm Đồng theo hình thức BOT kết hợp BT, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

1. Bộ Giao thông vận tải thống nhất với Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng, đồng thời chịu trách nhiệm toàn diện và quyết định theo thẩm quyền việc dừng đầu tư bổ sung hạng mục đoạn tuyến qua đèo Mimosa đoạn Km0 - Km10+796 vào Dự án từ nguồn vốn chưa sử dụng của Dự án thành phần 2 đoạn Km154+400-Km268 Quốc lộ 20 đầu tư theo hình thức BT

2. Về đề nghị sử dụng ngân sách nhà nước hoặc nguồn vốn hợp pháp khác để đầu tư vào thời điểm thích hợp theo quy định pháp luật và trước mắt sử dụng kinh phí bảo trì hàng năm để duy tu, đảm bảo giao thông: thực hiện theo Luật ngân sách và Luật đầu tư công.

3. Về bố trí vốn thanh toán cho nhà đầu tư: thực hiện theo Tờ trình số 173/TTr-CP ngày 11 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ về việc báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phương án phân bổ số vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước còn lại chưa giao kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016 - 2020.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: KTTH, TKBT, V.I, TH;
- Lưu: VT, CN (2). Ha

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng