Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6700/TCHQ-TXNK
V/v thuế chống bán phá giá mặt hàng thép không gỉ

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2014

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan tỉnh Long An;
- Công ty TNHH Thép không gỉ Quảng Thượng.
(Lô 61C, KCN Long Giang, Tân Lập 1, Tân Phước, Tiền Giang)

Trả lời công văn số 1115/HQLA-NV ngày 02/6/2014 của Cục Hải quan tỉnh Long An và công văn số 06/QT ngày 29/5/2014 của Công ty TNHH Thép không gỉ Quảng Thượng về việc vướng mắc thực hiện thuế chống bán phá giá đối với doanh nghiệp chế xuất, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Hiện nay, Tổng cục Hải quan đã chuyển vướng mắc về thuế chống bán phá giá, thuế tự vệ đối với hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài vào khu phi thuế quan để Vụ Chính sách thuế (Bộ Tài chính) chủ trì, tham mưu Bộ Tài chính trao đổi với Bộ Công Thương có văn bản hướng dẫn chính thức. Trong thời gian chưa có văn bản hướng dẫn chính thức, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Long An và Công ty TNHH Thép không gỉ Quảng Thượng thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 5921/TCHQ-TXNK ngày 26/5/2014 của Tổng cục Hải quan. Trường hợp cơ quan có thẩm quyền có hướng dẫn khác, thì thực hiện xử lý số tiền thuế nộp thừa theo quy định tại Điều 26 và Điều 130 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Long An và Công TNHH Thép không gỉ Quảng Thượng biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Vụ CST (để p/h);
- Lưu: VT, TXNK (3)/

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường