Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6693/TCHQ-TXNK
V/v trả lại hồ sơ xác định trước mã số hàng hóa

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty CP Hoàng Sơn Fly Ash and Cememt CN phía Nam.
(Đ/c: Lô C.01A, Đường số 3, KCN Long Hậu, Ấp 3, Xã Long Hậu, Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An, Việt Nam)

Tổng cục Hải quan nhận được các Đơn số 05102019/CV-HS và số 06102019/CV-HS ngày 17/10/2019 của Công ty CP Hoàng Sơn Fly Ash and Cememt CN phía Nam (Công ty) đề nghị xác định trước mã số đối với mặt hàng có tên thương mại là Tro bay. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 11 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20 tháng 04 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật hải quan về thủ tục, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan;

“2. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân đề nghị xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan:

a) Nộp đủ hồ sơ đề nghị xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan đến Tổng cục Hải quan trong thời hạn ít nhất 60 ngày trước khi xuất khẩu, nhập khẩu lô hàngˮ.

Do công ty không điền đầy đủ thông tin theo quy định nêu trên của Chính phủ về thủ tục xác định trước mã số (điểm 8, 16, 17, 20, ...) nên Tổng cục Hải quan gửi trả Đơn số 01/TH ngày 17/01/2019 kèm toàn bộ hồ sơ nêu trên.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty CP Hoàng Sơn Fly Ash and Cememt CN phía Nam biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK - Hường (3b).

TL.TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đào Thu Hương