Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6676/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục hải quan hàng hóa tạm xuất - tái nhập

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp.

Trả lời công văn số 597/HQĐT-NV ngày 23/4/2013 của Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp về việc nêu tại trích yếu, thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Sau khi thực hiện xử lý vi phạm về thời hạn xà lan tự hành tạm xuất quá hạn chưa tái nhập đã đăng ký với cơ quan Hải quan theo quy định, Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp thực hiện việc gia hạn thời hạn tạm xuất - tái nhập theo quy định tại khoản 3, Điều 52 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/09/2013 của Bộ Tài chính.

2. Về vướng mắc thực hiện khoản 4, Điều 52 Thông tư số 128/2013/TT-BTC quy định thủ tục hàng hóa tạm xuất sau đó chuyển quyền sở hữu (mua, bán, biếu, tặng) cho đối tác nước ngoài, Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện như sau:

a) Doanh nghiệp có văn bản đề nghị được chuyển quyền sở hữu gửi Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục tạm xuất.

b) Sau khi được Lãnh đạo Chi cục Hải quan phê duyệt, doanh nghiệp làm thủ tục hải quan theo loại hình xuất khẩu kinh doanh; chính sách thuế, chính sách quản lý xuất khẩu áp dụng tại thời điểm đăng ký tờ khai chuyển quyền sở hữu (trừ trường hợp đã thực hiện đầy đủ chính sách quản lý tại thời điểm tạm xuất).

Lưu ý trường hợp xà lan tự hành tạm xuất - tái nhập nếu chuyển quyền sở hữu cho đối tác nước ngoài theo quy định nêu trên, nếu được xác định là tàu biển thì phải tuân thủ quy định Nghị định số 161/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ về đăng ký và mua, bán, đóng mới tàu biển.

3. Căn cứ để xác nhận xà lan đã xuất khẩu trên tờ khai hải quan là hợp đồng mua bán xà lan, Biên bản bàn giao nhận xà lan và Giấy chứng nhận xóa đăng ký tàu biển (đối với trường hợp xà lan xác định là tàu biển theo quy định tại Nghị định số 161/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ).

Tổng cục Hải quan trả lời Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c TT - Đỗ Hoàng Anh Tuấn (thay b/c);
- Vụ PC - BTC (để biết);
- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố (để t/h);
- Lưu VT, GSQL.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái