Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6667/CT-TTHT
V/v hướng dẫn về việc góp vốn hợp tác đầu tư.

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2020

 

Kính gửi: Công ty TNHH Đầu tư hạ tầng ALS
(Đ/c: Tầng 2, Tòa nhà TTTM Interserco, Số 2 Tôn Thất Thuyết, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội -MST: 0108318461)

Trả lời công văn số 06/2020/CV-ALSI ghi ngày 13/02/2020 của Công ty TNHH Đầu tư hạ tầng ALS, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Nội dung đề nghị hướng dẫn của Công ty về việc góp vốn hợp tác đầu tư không thuộc thẩm quyền giải quyết của Cục Thuế TP Hà Nội, đề nghị Công ty liên hệ với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để được hướng dẫn.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty TNHH Đầu tư hạ tầng ALS được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng TKT số 8;
- Phòng DTPC;
- Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Tiến Trường