Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 662/LĐTBXH-VP
V/v khảo sát thực thực trạng buôn bán trẻ em và thanh thiếu niên ở Việt Nam

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2018

 

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
…………………………………………………………………

Trong khuôn khổ Dự án “Thúc đẩy và bảo vệ quyền trẻ em tại Việt Nam” do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì thực hiện, Viện Khoa học Lao động và Xã hội là đơn vị thuộc Bộ được UNICEF chọn thực hiện Khảo sát nhanh về thực trạng buôn bán trẻ em và thanh thiếu niên tại 27 tỉnh, thành phố.

Mục tiêu của cuộc khảo sát: thu thập thông tin cơ bản để đánh giá thực trạng và xu hướng buôn bán trẻ em và thanh thiếu niên ở Việt Nam trong độ tuổi từ 12-24 tuổi; các dịch vụ hỗ trợ tái hòa nhập đối với trẻ em và thanh thiếu niên là nạn nhân bị buôn bán.

Thời gian dự kiến: từ ngày 10/3 - 30/4/2018 (kế hoạch và nội dung công việc gửi kèm theo), lịch trình chi tiết và thời gian cụ thể sẽ do trưởng đoàn khảo sát của mỗi tỉnh, thành phố làm việc trực tiếp và thống nhất với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước khi triển khai.

Để cuộc khảo sát đạt được kết quả tốt nhất, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho đoàn khảo sát một số nội dung cụ thể sau:

1. Cử cán bộ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp và hỗ trợ đoàn khảo sát trong quá trình triển khai công việc tại địa phương.

2. Chỉ đạo phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các quận, huyện và chính quyền các xã, phường, thị trấn tại địa bàn khảo sát phối hợp với đoàn trong quá trình tổ chức khảo sát.

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của quý Sở./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- TT Đào Hồng Lan (để báo cáo);
- Cục Trẻ em;
- Lưu: VT, Viện KHLĐXH.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Bá Hoan