Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6598/VPCP-NN
V/v tổ chức Hội nghị Tổng kết Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng NTM giai đoạn 2012-2017 và định hướng triển khai 2018-2020

Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2018

 

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (văn bản số 4723/TTr-BNN-VPĐP ngày 20 tháng 6 năm 2018) về việc tổ chức Hội nghị Tổng kết Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2012-2017 và định hướng triển khai giai đoạn 2018-2020 (Hội nghị), Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tổ chức Hội nghị tại văn bản nêu trên.Thời gian Hội nghị dự kiến 01 ngày cuối tháng 7 năm 2018 (sau ngày 27 tháng 7 năm 2018) tại tỉnh Vĩnh Phúc.

2. Để chuẩn bị nội dung Hội nghị đảm bảo chất lượng, giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ và các Bộ, cơ quan, địa phương liên quan chuẩn bị nội dung báo cáo, chương trình, kịch bản, địa điểm tham quan các mô hình để tổ chức Hội nghị đảm bảo hiệu quả, thiết thực.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ: KH&ĐT, TC, KH&CN;
- Thành viên BCĐ các CT MTQG;
- UBND tỉnh Vĩnh Phúc;
- VPĐP NTM Trung ương (Bộ NN&PTNT);
- VP BCN Chương trình KH&CN XD NTM;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, TH, KGVX;
- Lưu: VT, NN (2) Hg.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng