Hệ thống pháp luật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6596/VPCP-NN
V/v xử lý thông tin báo nêu liên quan đến sạt lở bờ sông, bờ biển tại Đồng bằng sông Cửu Long

Hà Nội, ngày 11 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Vừa qua, Đài Tiếng nói Việt Nam và một số phương tiện thông tin có phản ánh tình trạng sạt lở bờ sông, bờ biển tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long đã rất nan giải thời gian qua, nay diễn biến có phần phức tạp hơn với tần suất nhiều hơn, mức độ thiệt hại nghiêm trọng hơn. Sạt lở xảy ra quanh năm, ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, tài sản, sinh kế của người dân.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan và các địa phương tổ chức triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp trước mắt và lâu dài để xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển theo Quyết định số 957/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển đến năm 2030 nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản của nhân dân và nhà nước, nhất là tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và ven biển miền Trung.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Phó TTg Trịnh Đình Dũng;
- Các Bộ: TNMT, KHĐT, TC;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, Trợ lý TTgCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: CN, KTTH, TKBT;
- Lưu: VT, NN (2), Tuynh.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 6596/VPCP-NN năm 2020 về xử lý thông tin báo nêu liên quan đến sạt lở bờ sông, bờ biển tại Đồng bằng sông Cửu Long do Văn phòng Chính phủ ban hành

  • Số hiệu: 6596/VPCP-NN
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 11/08/2020
  • Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ
  • Người ký: Nguyễn Cao Lục
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Dữ liệu đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 11/08/2020
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản