Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 6552/TCHQ-TXNK
V/v xử lý thuế xe máy MBK Flame 125 nhập khẩu.

Hà Nội, ngày 04 tháng 06 năm 2014

 

Kính gửi: Công ty TNHH Tin học xuất nhập khẩu tổng hợp - GIMEXICO
(Địa chỉ: Số 6F2 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội)

Ngày 14/3/2014, Tổng cục Hải quan nhận được đơn kiến nghị của Công ty TNHH Tin học xuất nhập khẩu tổng hợp - GIMEXICO đề nghị hủy bỏ quyết định truy thu thuế nhập khẩu, thuế GTGT số 422/QĐ-HQHN-Ktr của Cục Hải quan TP Hà Nội đối với lô hàng bộ linh kiện xe máy hiệu MBK Flame 125 nhập khẩu tại tờ khai số 301/NKD-BHN ngày 26/02/2002. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Căn cứ Quyết định số 164/2000/QĐ-BTC ngày 10/10/2000 và Quyết định số 164/2002/QĐ-BTC ngày 27/12/2002 (sửa đổi, bổ sung Quyết định 164/2000/QĐ-BTC ngày 10/10/2000) của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

- Trên cơ sở kết quả kiểm tra sau thông quan của Cục Hải quan TP Hà Nội đối với trường hợp của Công ty GIMEXICO thì việc xác định trị giá tính thuế của Cục Hải quan TP Hà Nội đối với mặt hàng xe máy nhãn hiệu MBK Flame 125 do Công ty TNHH Tin học xuất nhập khẩu tổng hợp GIMEXICO nhập khẩu là đúng quy định.

Yêu cầu Công ty GIMEXICO khẩn trương thực hiện nộp đủ số thuế truy thu theo đúng Quyết định số 422/QĐ-HQHN-KTr ngày 07/7/2003 của Cục Hải quan TP Hà Nội,

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Tin học xuất nhập khẩu tổng hợp - GIMEXICO biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT BTC Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/cáo);
- Lưu: VT, TXNK-PG (5b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái