Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6545/VPCP-V.I
V/v xử lý sau kiểm tra phản ánh của báo chí, người dân, doanh nghiệp về quy hoạch và thực hiện quy hoạch TP Sầm Sơn

Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2018

 

Kính gửi:

- Bộ Xây dựng;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Thanh tra Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa.

Xét báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa tại Văn bản số 3289/UBND-CN ngày 28 tháng 3 năm 2018 về kết quả kiểm tra phản ánh của báo chí, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp liên quan đến quy hoạch thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa và ý kiến của Bộ Xây dựng (Văn bản số 1124/BXD-QHKT ngày 17 tháng 5 năm 2018), Bộ Tài nguyên và Môi trường (Văn bản số 2125/BTNMT-TTr ngày 27 tháng 4 năm 2018), Thanh tra Chính phủ (Văn bản số 684/TTCP-CII ngày 09 tháng 5 năm 2018), Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình có ý kiến chỉ đạo như sau:

Giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa kiểm tra làm rõ nội dung phản ánh, kiến nghị của báo chí, người dân và doanh nghiệp liên quan đến việc quy hoạch, thực hiện quy hoạch thành phố Sầm Sơn và việc lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị sinh thái, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí cao cấp và du lịch biển Sầm Sơn; có biện pháp giải quyết khách quan, đúng quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người dân và doanh nghiệp, ổn định tình hình ở địa phương, không phát sinh khiếu kiện phức tạp; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30 tháng 9 năm 2018.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTgTT Trương Hòa Bình (để b/c);
- Tỉnh ủy Thanh Hóa;
- Ban Dân nguyện của UBTVQH;
- Ông Lê Quốc Lân, Khu phố Trung Kỳ, phường Trung Sơn, TP Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa (để biết);
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Duy Hưng, các vụ: CN, NN, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, V.I (3b), MH.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Duy Hưng