Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5601/VPCP-CN
V/v điều chỉnh cục bộ quy hoạch khu vực quận Dương Kinh và Đồ Sơn trong đồ án điều chỉnh QHC thành phố Hải Phòng.

Hà Nội, ngày 13 tháng 6 năm 2018

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng.

Về đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng tại văn bản số 30/TTr-UBND ngày 09 tháng 4 năm 2018; ý kiến của các Bộ: Xây dựng (văn bản số 1137/BXD-QHKT ngày 18 tháng 5 năm 2018), Văn hóa, Thể thao và Du lịch (văn bản số 2153/BVHTTDL-KHTC ngày 21 tháng 5 năm 2018), Tài nguyên và Môi trường (văn bản số 2524/BTNMT-KHTC ngày 18 tháng 5 năm 2018), Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 3673/BKHĐT-QLQH ngày 31 tháng 5 năm 2018) về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch khu vực thuộc quận Dương Kinh và Đồ Sơn trong đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Hải Phòng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các Bộ tại các văn bản nêu trên trong quá trình nghiên cứu điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thành phố Hải Phòng khu vực quận Dương Kinh và quận Đồ Sơn, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

(Bản chụp văn bản các Bộ nêu trên kèm theo).

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: KH&ĐT, TC, CT, TP, GTVT, TN&MT, NN&PTNT;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, QHĐP, NN;
- Lưu: VT, CN (2b) Nghĩa (18).

KT. B TRƯỞNG, CHỦ NHIM
PHÓ
CHỦ NHIM
Nguyễn Cao Lục