Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6532/TCHQ-TXNK
V/v giảm giá hàng NK

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2014

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh;
- Cục Hải quan TP. Hải Phòng.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 286/CV-TPC ngày 06/5/2014 của Công ty Cổ phần Traphaco đề nghị được xem xét yếu tố giảm giá mặt hàng sữa nhập khẩu đối với hợp đồng tổng số NATP120102-02 của Công ty ký kết với đối tác năm 2012. Để có cơ sở xem xét yếu tố giảm giá đối với mặt hàng sữa nhập khẩu của Công ty Cổ phần Traphaco theo quy định, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh và Cục Hải quan TP. Hải Phòng:

Báo cáo toàn bộ hồ sơ vụ việc và đề xuất xử lý theo các nội dung được quy định tại điểm 2.2.4 khoản 2 Điều 14 Thông tư số 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 của Bộ Tài chính đến Tổng cục Hải quan (Cục Thuế XNK) trước ngày 08/6/2014.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh và Cục Hải quan TP.Hải Phòng biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK-Bình (5).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng