Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6531/TCHQ-TXNK
V/v xử lý thuế vật liệu nổ công nghiệp phải tiêu hủy

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty Liên doanh điều hành Vietgazprom.
(Số 2001 - 2008, tầng 20, Keangnam Hanoi Landmark Tower, Khu E6 Khu đô thị Cầu Giấy, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 11-03-10-513 ngày 31/8/2018 của Công ty Liên doanh điều hành Vietgazprom đề nghị miễn thuế đối với vật liệu nổ công nghiệp còn thời hạn sử dụng đến năm 2020. Về vấn đề này, sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về thuế nhập khẩu

Căn cứ khoản 7 Điều 16 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 (nay là khoản 15 Điều 16 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 ngày 06/4/2016) quy định: Vật tư cần thiết cho hoạt động dầu khí trong nước chưa sản xuất được miễn thuế nhập khẩu.

Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 41 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ số 14/2017/QH14 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2018) quy định: Vật liệu nổ công nghiệp không sử dụng hết phải bán lại cho doanh nghiệp kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp.

Căn cứ khoản 7 Điều 4 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ số 14/2017/QH14 quy định: Vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ không còn nhu cầu sử dụng, hết hạn sử dụng hoặc không còn khả năng sử dụng phải được thu hồi, thanh lý hoặc tiêu hủy.

Theo các quy định nêu trên thì vật liệu nổ công nghiệp không còn nhu cầu sử dụng thì phải được thu hồi, thanh lý hoặc tiêu hủy. Việc tiêu hủy không đủ điều kiện miễn thuế nhập khẩu theo quy định của pháp luật.

Tổng cục Hải quan ghi nhận vướng mắc của doanh nghiệp để báo cáo Bộ Tài chính trình Chính phủ xem xét, sửa đổi Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 theo hướng quy định rõ chính sách thuế đối với vật liệu nổ công nghiệp hết thời hạn hoặc chưa hết thời hạn sử dụng nhưng phải tiêu hủy được miễn thuế nhập khẩu.

2. Về thuế giá trị gia tăng

Căn cứ khoản 1 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng số 31/2013/QH13 ngày 19/6/2013 (sửa đổi, bổ sung khoản 17 Điều 5 Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12) quy định thì vật tư thuộc loại trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu để tiến hành hoạt động tìm kiếm, thăm dò, phát triển dầu mỏ, khí đốt thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT khí nhập khẩu.

Căn cứ Điều 2 Luật Thuế GTGT số 13/2008/QH12 quy định: Thuế giá trị gia tăng là thuế tính trên giá trị tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp vật liệu nổ công nghiệp của Công ty Liên doanh điều hành Vietgazprom thuộc vật tư trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu để tiến hành hoạt động tìm kiếm, thăm dò, phát triển dầu mỏ, khí đốt thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng. Trường hợp chưa hết hạn sử dụng nhưng phải tiêu hủy thì doanh nghiệp không phải kê khai nộp thuế giá trị gia tăng.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty Liên doanh điều hành Vietgazprom được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Vũ Thị Mai (để b/c);
- Vụ PC, Vụ CST (BTC);
- Lưu: VT, TXNK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái