Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
T
NG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6500/TCHQ-TXNK
V/v giá tính thuế NK ô tô

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2014

 

Kính gửi: Công ty TNHH một thành viên xuất nhập khẩu & hợp tác đầu tư giao thông vận tải (Tracimexco)
(Đ/c: 36 Bạch Đằng, Phường 2, Q. Tân Bình, TP.H Chí Minh)

Trả lời công văn số 92A/CV-KHKD ngày 18/03/2014 của Công ty TNHH một thành viên xuất nhập khẩu & hợp tác đầu tư giao thông vận tải (Tracimexco) về việc đề nghị xác định tiền thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng, và thuế tiêu thụ đặc biệt của xe ô tô nhập khẩu năm 2004, 2005, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Về kiến nghị của Tracimexco, ngày .../6/2014 Tổng cục Hải quan đã có công văn số 6499/TCHQ-TXNK hướng dẫn thực hiện. Đề nghị Tracimexco hướng dẫn Trung tâm thương mại dịch vụ đầu tư liên hệ với Cục Hải quan TP. Hải Phòng để xác định trị giá tính thuế và thực hiện nghĩa vụ nộp thuế mặt hàng ô tô nhập khẩu theo tờ khai 310/NKD ngày 19/01/2005 và 1180/NKD ngày 21/03/2005 theo đúng quy định của pháp luật.

Tổng cục Hải quan thông báo để Tracimexco biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT. Hoàng Việt Cường (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK-TG-Tâm (3b)

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
Lỗ Thị Nhụ