Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------
--

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6499/TCHQ-TXNK
V/v giá tính thuế NK ô tô

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hải Phòng.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 92A/CV-KHKD ngày 18/03/2014 của Công ty TNHH một thành viên xuất nhập khẩu & hợp tác đầu tư giao thông vận tải (Tracimexco) về việc đề nghị xác định tiền thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng, và thuế tiêu thụ đặc biệt của xe ô tô nhập khẩu năm 2004, 2005. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Năm 2004 và 2005 Tracimexco có hai đơn vị trực thuộc nhập khẩu ô tô tại Cục Hải quan TP. Hải Phòng là Chi nhánh Công ty XNK và hợp tác đầu tư giao thông vận tải tại Hà Nội và Trung tâm thương mại dịch vụ đầu tư - Công ty XNK và hợp tác đầu tư GTVT. Để đảm bảo thống nhất về trị giá tính thuế đối với một mặt hàng do một công ty nhập khẩu, đề nghị Cục Hải quan TP. Hải Phòng căn cứ Thông báo số 4545/TB-TCHQ ngày 28/09/2006 của Tổng cục Hải quan, đối chiếu với mặt hàng ô tô do Trung tâm thương mại dịch vụ đầu tư (MST: 0300450289021) nhập khẩu tại tờ khai 310/NKD ngày 19/01/2005 và 1180/NKD ngày 21/03/2005 nếu là hàng hóa giống hệt, do các đơn vị khác nhau của cùng một công ty nhập khẩu nhưng chưa được cập nhật tên trong Thông báo số 4545/TB-TCHQ thì xác định lại trị giá tính thuế theo mức giá điều chỉnh tại Thông báo số 4545/TB-TCHQ nêu trên, đồng thời yêu cầu Tracimexco nộp đủ số thuế theo đúng thời hạn quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hải Phòng biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- PTCT. Hoàng Việt Cường (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK-TG-Tâm (3b)

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
Lỗ Thị Nhụ