Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6471/TCHQ-TVQT
V/v hướng dẫn thực hiện chuyển tiếp khi Quyết định số 2718/QĐ-TCHQ ngày 14/9/2018 có hiệu lực

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2018

 

Kính gửi: Các đơn vị dự toán thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan

Ngày 14/9/2018 Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định số 2718/QĐ-TCHQ quy định thẩm quyền và tổ chức thực hiện đối với lĩnh vực quản lý tài chính, tài sản công, đầu tư xây dựng, ứng dụng công nghệ thông tin, kiểm tra nội bộ và lựa chọn nhà thầu trong các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan (sau đây gọi là Quyết định số 2718/QĐ-TCHQ). Để đảm bảo việc tổ chức triển khai thực hiện các nội dung chuyển tiếp được thuận lợi, phù hợp với quy định hiện hành, Tổng cục Hải quan hướng dẫn nội dung xử lý chuyển tiếp như sau:

1. Lĩnh vực quản lý đầu tư xây dựng:

1.1 Thẩm quyền trong lĩnh vực đầu tư xây dựng.

Đối với các dự án đầu tư xây dựng nhóm C có tổng mức đầu tư từ 15 tỷ đồng trở lên đã được Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan phê duyệt quyết định đầu tư đến ngày Quyết định số 2718/QĐ-TCHQ có hiệu lực: Cục trưởng Cục Tài vụ Quản trị tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa vụ của người quyết định đầu tư quy định tại Điều 30 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

1.2 Chủ đầu tư xây dựng công trình:

Tại điểm b khoản 4 Điều 4 Quyết định số 2718/QĐ-TCHQ quy định “Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành của Tổng cục Hải quan là Chủ đầu tư đối với các dự án quan trọng thúc đẩy cải cách, hiện đại hóa của các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan có tổng mức đầu tư từ 80 tỷ đồng đến dưới 500 tỷ đồng thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan”. Tuy nhiên, hiện nay Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành của Tổng cục Hải quan là đơn vị mới thành lập nên việc là chủ đầu tư toàn bộ dự án có tổng mức đầu tư theo quy định nêu trên còn hạn chế.

Do đó, trong giai đoạn này để không làm ảnh hưởng đến tiến độ đầu tư xây dựng của các dự án trong toàn ngành, Tổng cục Hải quan hướng dẫn về chủ đầu tư như sau:

- Đối với các dự án đã phê duyệt dự án đến ngày Quyết định số 2718/QĐ-TCHQ có hiệu lực và đã khởi công xây dựng: Chủ đầu tư được phê duyệt tại quyết định phê duyệt dự án đầu tư tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư quy định tại Điều 31 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

- Đối với các dự án đã phê duyệt dự án đầu tư đến ngày Quyết định số 2718/QĐ-TCHQ có hiệu lực nhưng chưa khởi công xây dựng: Cục Tài vụ Quản trị thực hiện đánh giá năng lực quản lý dự án của các chủ đầu tư và báo cáo Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan xem xét điều chỉnh chủ đầu tư xây dựng công trình khi phê duyệt thiết kế thi công và dự toán.

- Đối với các dự án đã được Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư đến ngày Quyết định số 2718/QĐ-TCHQ có hiệu lực: Thủ trưởng đơn vị dự toán thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan có dự án đang triển khai chuẩn bị đầu tư tiếp tục thực hiện. Cục Tài vụ Quản trị báo cáo Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan xem xét, phê duyệt chủ đầu tư tại quyết định phê duyệt dự án.

- Đối với các dự án đã có quy hoạch đầu tư xây dựng nhưng chưa được Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư đến ngày Quyết định số 2718/QĐ-TCHQ có hiệu lực: Cục Tài vụ Quản trị thực hiện rà soát và báo cáo Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan xem xét, phê duyệt giao chủ đầu tư khi đơn vị báo cáo nhu cầu đầu tư xây dựng.

2. Lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin.

2.1 Đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin phải lập đề cương và dự toán chi tiết.

- Đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin đã được phê duyệt đề cương, dự toán chi tiết và quyết định mua sắm đến ngày Quyết định số 2718/QĐ-TCHQ có hiệu lực: Người có thẩm quyền đã phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết tiếp tục thực hiện trách nhiệm của người có thẩm quyền trong lựa chọn nhà thầu.

- Đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin đã được phê duyệt đề cương, dự toán chi tiết và không phải phê duyệt quyết định mua sắm đến ngày Quyết định số 2718/QĐ-TCHQ có hiệu lực: Người có thẩm quyền đã phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết tiếp tục thực hiện trách nhiệm của người có thẩm quyền trong lựa chọn nhà thầu.

- Đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin chưa được phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết đến ngày Quyết định số 2718/QĐ-TCHQ có hiệu lực: Thực hiện theo quy định tại Quyết định số 2718/QĐ-TCHQ .

2.2 Hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin không lập dự án, không lập đề cương và dự toán chi tiết có tính chất ngành.

- Đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin không lập dự án, không lập đề cương và dự toán chi tiết có tính chất ngành đến ngày Quyết định số 2718/QĐ-TCHQ có hiệu lực nhưng chưa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: thực hiện theo quy định tại Quyết định số 2718-TCHQ

- Đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin không lập dự án, không lập đề cương và dự toán chi tiết có tính chất ngành và đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

+ Người có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) đã được duyệt tiếp tục thực hiện trách nhiệm của người có thẩm quyền theo quy định tại Luật đấu thầu.

+ Bên mời thầu đã được phê duyệt đến ngày 14/9/2018 tiếp tục thực hiện trách nhiệm của bên mời thầu theo quy định tại Luật đấu thầu số 43/2013/QH13.

2.3. Hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin không lập dự án, không lập đề cương và dự toán chi tiết trong phạm vi đơn vị dự toán.

- Đối với hoạt động đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin không lập dự án, không lập đề cương và dự toán chi tiết trong phạm vi đơn vị dự toán phải thực hiện phê duyệt quyết định mua sắm theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công đến ngày Quyết định số 2718/QĐ-TCHQ có hiệu lực đã được phê duyệt quyết định mua sắm tài sản: Thẩm quyền quyết định trong lựa chọn nhà thầu thực hiện theo quy định tại Quyết định số 2718/QĐ-TCHQ ;

- Đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin không lập dự án, không lập đề cương và dự toán chi tiết trong phạm vi đơn vị dự toán phải thực hiện phê duyệt quyết định mua sắm theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công đến ngày Quyết định số 2718/QĐ-TCHQ có hiệu lực chưa được phê duyệt quyết định mua sắm tài sản: Thực hiện theo quy định tại Quyết định số 2718/QĐ-TCHQ .

3. Lĩnh vực mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ, thuê trụ sở làm việc.

3.1 Đối với mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ do Tổng cục trưởng quyết định mua sắm:

- Đối với các gói thầu đến ngày Quyết định số 2718/QĐ-TCHQ có hiệu lực đã phê duyệt KHLCNT và đã đăng tải KHLCNT trên mạng đấu thầu quốc gia với bên mời thầu là Tổng cục Hải quan: Tổng cục Hải quan tiếp tục thực hiện trách nhiệm của bên mời thầu theo quy định tại Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 đến khi phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu. Cục Tài vụ Quản trị thực hiện trách nhiệm của Bên mời thầu theo quy định tại Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 từ khi hoàn thiện hợp đồng.

- Đối với các gói thầu đến ngày Quyết định số 2718/QĐ-TCHQ có hiệu lực đã phê duyệt KHLCNT và đã đăng tải KHLCNT trên mạng đấu thầu quốc gia với bên mời thầu là Cục Tài vụ Quản trị: Thực hiện theo quy định tại Quyết định số 2718/QĐ-TCHQ .

- Đối với các tổ chuyên gia, tổ thẩm định do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan thành lập đến ngày Quyết định số 2718/QĐ-TCHQ có hiệu lực: Tổ chuyên gia, tổ thẩm định tiếp tục thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Luật đấu thầu số 43/2013/QH13.

3.2. Đối với thuê trụ sở làm việc

Đối với thuê trụ sở làm việc đã được phê duyệt quyết định thuê trụ sở đến ngày Quyết định số 2718/QĐ-TCHQ có hiệu lực: Người có thẩm quyền theo quy định tại Quyết định số 2718/QĐ-TCHQ tiếp tục thực hiện trách nhiệm của người có thẩm quyền theo quy định tại Luật đấu thầu và Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết và tổ chức triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, TVQT (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái