Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6413/TCHQ-PC
V/v vướng mắc xử phạt VPHC hàng nhập khẩu không có giấy phép

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hà Nội

Trả lời Công văn số 3218/HQHN-CBL ngày 17/10/2018 của Cục Hải quan TP. Hà Nội về việc vướng mắc xử phạt vi phạm hành chính đối với hàng hóa phải có giấy phép của Công ty TNHH Giao nhận Viet Trans Link - Chi nhánh Hà Nội, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định số 108/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết điều kiện kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng và khoản 2 Điều 7 Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý ngoại thương thì Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm xây dựng Danh mục chi tiết các sản phẩm an toàn thông tin mạng nhập khẩu theo giấy phép.

- Ngày 15/10/2018, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 13/2018/TT-BTTTT quy định Danh mục sản phẩm an toàn thông tin mạng nhập khẩu theo giấy phép và trình tự, thủ tục, hồ sơ cấp giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/12/2018). Do đó, yêu cầu Cục Hải quan TP. Hà Nội kiểm tra, xác định rõ; trường hợp lô hàng không thuộc Danh mục sản phẩm an toàn thông tin mạng nhập khẩu theo giấy phép ban hành kèm theo Thông tư số 13/2018/TT-BTTTT ngày 15/10/2018 thì xem xét, giải quyết thủ tục hải quan theo quy định của pháp luật hiện hành.

Tổng cục Hải quan trả lời Cục Hải quan TP. Hà Nội biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PC(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành