Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2121/TCHQ-PC
V/v trình bày cách ghi tại QĐ trong xử phạt VPHC

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2019

 

Kính gửi:

- Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố;
- Cục Điều tra chống buôn lậu;
- Cục Kiểm tra sau thông quan;
- Văn phòng Tổng cục.

Tổng cục Hải quan nhận được phản ánh vướng mắc của một số đơn vị về cách ghi người ra quyết định theo các mẫu quyết định ban hành kèm theo Nghị định 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính. Để thống nhất cách ghi quyết định trong toàn ngành, Tổng cục Hải quan hướng dẫn như sau:

Trong trường hợp cấp phó được cấp trưởng giao quyền ra quyết định, việc trình bày nội dung “NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH” khi ban hành quyết định trong xử phạt vi phạm hành chính được thực hiện như sau:

Ghi trực tiếp chức danh của người ký quyết định ở vị trí “NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH” (ví dụ: “PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG”, “PHÓ CỤC TRƯỞNG”...) và ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PC (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Mai Xuân Thành