Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6395/BKHĐT-QLĐT
v/v kiến nghị của công ty cổ phần Xây dựng và thương mại 486

Hà Nội, ngày 04 tháng 9 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty cổ phân Xây dựng và thương mại 486

Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được văn bản số 7392/VPCP-ĐMDN ngày 19/8/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc trả lời kiến nghị của Công ty cổ phần Xây dựng và thương mại 486. Sau khi nghiên cứu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến trả lời Quý Công ty như sau:

Theo quy định tại điểm d khoản 3 Điều 14 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, trường hợp chưa mua hồ sơ mời thầu thì nhà thầu phải trả cho bên mời thầu một khoản tiền bằng giá bán hồ sơ mời thầu trước khi hồ sơ dự thầu được tiếp nhận.

Theo đó, việc thu tiền bán hồ sơ mời thầu thuộc trách nhiệm của bên mời thầu; tuy nhiên, trường hợp chủ đầu tư thuê tư vấn làm bên mời thầu thì được hiểu là tư vấn thu tiền hộ chủ đầu tư và việc sử dụng tiền bán hồ sơ mời thầu, quyết toán thu chi khoản tiền này thực hiện theo Thông tư số 190/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 của Bộ Tài chính. Ngoài ra, việc xuất hóa đơn thực hiện theo quy định của pháp luật về tài chính.

Trên đây là ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư căn cứ vào những thông tin được cung cấp tại văn bản số 7392/VPCP-ĐMDN ngày 19/8/2019 của Văn phòng Chính phủ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên (124 Nguyễn Xuân Linh, P. Đông Vĩnh, TP. Vinh, Nghệ An);
- Văn phòng Chính phủ;
- Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI);
- Lưu VT, QLĐT (6) (HB).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ ĐẤU THẦU
Nguyễn Đăng Trương