Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 639/TCT-KK
V/v xử lý nợ của Công ty Sveam

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đồng Nai

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 10600/CT-QLN ngày 26/12/2017 của Cục Thuế tỉnh Đồng Nai xin ý kiến xử lý nợ của Công ty TNHH MTV Động cơ và Máy Nông Nghiệp Miền Nam, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Căn cứ Chương IX, Luật doanh nghiệp 68/2014/QH13 quy định về thủ tục, Điều kiện tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp.

- Căn cứ công văn số 14826/BTC-TCT ngày 21/10/2009 của Bộ Tài chính về việc thuế giá trị gia tăng đối với hàng xuất sang Iraq theo hợp đồng thanh toán trả chậm.

Căn cứ các quy định trên, việc chuyển nghĩa vụ thuế từ người nộp thuế này sang người nộp thuế khác được thực hiện trong các trường hợp: người nộp thuế thực hiện tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp theo quy định tại Luật doanh nghiệp. Trường hợp Cục Thuế tỉnh Đồng Nai đề nghị chuyển số thuế GTGT truy thu hoàn theo Quyết định số 570/QĐ-CT-KT1 ngày 3/6/2009 của Công ty TNHH MTV Động cơ và Máy Nông Nghiệp Miền Nam cho Tổng Công Ty Máy động lực và Máy Nông Nghiệp Việt Nam là không có căn cứ để thực hiện. Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế tỉnh Đồng Nai thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 14826/BTC-TCT ngày 21/10/2009 của Bộ Tài chính về việc thuế giá trị gia tăng đối với hàng xuất sang Iraq theo hợp đồng thanh toán trả chậm.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Đồng Nai biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Website TCT;
- Cục QLN&TCĐN (BTC);
- Vụ PC, CS (TCT);
- Lưu: VT, KK (02b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Thu Hà