Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10611/VPCP-KTTH
V/v xử lý nợ của Công ty Công nghiệp tàu thủy Bến Kiền

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2016

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Tài chính;
- Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy.

 

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại Công văn số 13751/BGTVT-QLDN ngày 21 tháng 11 năm 2016 về việc xử lý nợ của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Công nghiệp tàu thủy Bến Kiền, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý sử dụng nguồn thu từ tái cơ cấu Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy (SBIC) để thanh toán 30% nợ gốc của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Công nghiệp tàu thủy Bến Kiền cho Công ty Hyundai Welding Vina. Giao Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo SBIC thực hiện theo quy định.

2. Đối với khoản án phí, Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo SBIC thực hiện đúng quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó TTg: Vương Đình Huệ, Trịnh Đình Dũng;
- VPCP: BTCN, PCN: Nguyễn Sỹ Hiệp, Lê Mạnh Hà, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, ĐMDN, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).S

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp