Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6339/VPCP-CN
V/v Phương án đầu tư đoạn tuyến cao tốc Chi Lăng - Hữu Nghị

Hà Nội, ngày 04 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Tỉnh ủy Lạng Sơn.

Về nội dung Báo cáo của Tỉnh ủy Lạng Sơn (văn bản số 601-BC/TU ngày 30 tháng 6 năm 2020) về kết quả thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Phó Thủ tướng Chính phủ về phương án đầu tư đoạn tuyến cao tốc Chi Lăng - Hữu Nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến như sau:

1. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải xem xét đề xuất cân đối vốn cho Dự án giai đoạn 2021 - 2025.

2. Tỉnh ủy Lạng Sơn, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn thực hiện theo ý kiến chỉ đạo tại văn bản số 4327/VPCP-CN ngày 01 tháng 6 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tỉnh ủy Lạng Sơn và các cơ quan liên quan biết, thực hiện/.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: TC, XD, GTVT, TNMT;
- UBND tỉnh Lạng Sơn;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KITH, QHĐP, NC;
- Lưu: VT, CN(3)Hong.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục