Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6295/BYT-KCB
V/v tăng cường quản lý công tác khám, GĐYK

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2019

 

Kính gửi:

- Giám đốc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Giám đốc Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế;
- Cơ quan thường trực Hội đồng giám định y khoa Trung ương I, II, III;
- Thủ trưởng Y tế các Bộ, ngành.
(Sau đây gọi chung là các Đơn vị)

Trong thời gian qua, Bộ Y tế đã có nhiều văn bản chỉ đạo Thủ trưởng các Đơn vị về tăng cường công tác quản lý khám giám định y khoa (GĐYK), không gây phiền hà và tránh trục lợi trong việc khám, GĐYK xác nhận bệnh, tật và tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể (suy giảm khả năng lao động) cho đối tượng đến khám GĐYK, đặc biệt là khám giám định bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học (CĐHH)/dioxin nhằm hoàn thiện hồ sơ để giải quyết chế độ chính sách đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị phơi nhiễm với CĐHH/dioxin.

Theo phản ánh của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, trong thời gian gần đây Thanh tra Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội đã phát hiện một số sai phạm, bất cập và thực hiện chưa đúng với quy định của pháp luật và hướng dẫn của Bộ Y tế tại một số Hội đồng GĐYK trong việc thực hiện khám GĐYK bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với CĐHH/dioxin.

Để chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người có công được thực hiện nghiêm túc, công bằng và nghiêm minh, Bộ Y tế yêu cầu Thủ trưởng các Đơn vị chỉ đạo cán bộ, nhân viên của Đơn vị thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn hàng ngày, bác sỹ điều trị cần khám lâm sàng cẩn thận, chỉ định làm các xét nghiệm phù hợp theo đúng quy chế chuyên môn, chẩn đoán đúng bệnh, tật. Các bác sỹ cần nâng cao năng lực chuyên môn và bản lĩnh chính trị, không lạm dụng dịch vụ kỹ thuật, nâng cao chất lượng điều trị để hạn chế số ngày nằm viện của người bệnh.

Những ca bệnh, tật còn nghi ngờ, hoặc khó chẩn đoán cần tổ chức hội chẩn chuyên môn để xác định từng bệnh, từng trường hợp cụ thể và bác sỹ chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả chẩn đoán bệnh, tật và kết quả điều trị của mình.

Việc thực hiện chẩn đoán một số bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với CĐHH/dioxin cần thực hiện nghiêm theo Quyết định số 3201/QĐ-BYT ngày 29/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt Tài liệu chuyên môn Hướng dẫn chẩn đoán bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với CĐHH/dioxin.

2. Yêu cầu Thủ trưởng hoặc cấp Phó của Đơn vị ký tên, đóng dấu của Đơn vị vào Bản tóm tắt Bệnh án điều trị nội trú hoặc Bản tóm tắt Bệnh án điều trị ngoại trú các bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với CĐHH/dioxin của Đơn vị mình theo mẫu quy định tại Thông tư số 20/2016/TTLT-BYT-BLĐTBXH. Việc thực hiện tóm tắt bệnh án theo mẫu quy định tại Thông tư này không áp dụng đối với các bệnh, tật, không thuộc danh mục bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với CĐHH/dioxin. Thủ trưởng hoặc cấp Phó của Đơn vị không ủy quyền cho cấp dưới ký bản tóm tắt bệnh án này và phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc cấp Giấy ra viện, hoặc Bản tóm tắt Bệnh án điều trị nội trú hoặc ngoại trú của Đơn vị mình.

3. Việc giám định y khoa bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học/dioxin thực hiện theo hướng dẫn tại Quyết định số 3459/QĐ-BYT ngày 31 tháng 07 năm 2017 phê duyệt tài liệu Hướng dẫn giám định y khoa bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học/dioxin trên cơ sở tài liệu ban hành kèm theo Quyết định số 3201/QĐ- BYT ngày 29 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế. Đối với khám giám định bệnh tâm thần, cần thực hiện nghiêm theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại Công văn số 4640/BYT-KCB ngày 10/8/2018. Các giám định viên, các thành viên của Hội đồng GĐYK các cấp khi thực hiện việc khám giám định bệnh tâm thần phải nghiêm túc thực hiện đúng các quy trình, thủ tục giám định và những hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ để khám giám định, bảo đảm công bằng, chính xác, khách quan.

Đối với các trường hợp có Giấy ra viện hoặc Bản tóm tắt Bệnh án điều trị với chẩn đoán mắc bệnh Tâm thần có liên quan đến phơi nhiễm với chất CĐHH, Hội đồng GĐYK cần nghiên cứu kỹ hồ sơ, khai thác kỹ tiền sử, bệnh sử của đối tượng. Hội đồng GĐYK chỉ kết luận bị bệnh tâm thần có liên quan đến phơi nhiễm với CĐHH/dioxin khi đối tượng có giấy tờ ghi nhận quá trình điều trị về bệnh tâm thần nêu trên liên tục trong ba năm gần đây của các cơ sở y tế.

Căn cứ hồ sơ điều trị của đối tượng và tình trạng bệnh, tật hiện có của đối tượng, Giám định viên khám, xác định đúng bệnh, tật và đúng mức độ bệnh, tật cũng như tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể (suy giảm khả năng lao động) của đối tượng theo đúng quy định tại Thông tư liên tịch số 28/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH, bảo đảm công bằng, chính xác, khách quan và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả khám giám định của mình.

Đồng chí Chủ tịch Hội đồng GĐYK phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết luận khám giám định của Hội đồng do mình làm Chủ tịch.

4. Cơ quan Thường trực Hội đồng GĐYK Trung ương I, II, III có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ về GĐYK cho các cán bộ, viên chức của Cơ quan thường trực Hội đồng GĐYK cấp tỉnh và Hội đồng GĐYK các Bộ (theo địa bàn được phân công), đảm bảo việc khám, giám định theo đúng quy định của pháp luật.

5. Phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương, các Sở, ban, ngành và các phương tiện thông tin đại chúng trong tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách của Đảng và nhà nước đối với người có công trên địa bàn, kịp thời phát hiện những việc làm sai quy chế chuyên môn, hoặc lợi dụng chuyên môn để tiếp tay cho những việc làm sai trái của đối tượng, nhằm mục đích trục lợi. Kiên quyết đưa ra ánh sáng và xử lý nghiêm minh trước pháp luật những trường hợp cố tình làm sai quy định, vi phạm pháp luật trong việc khám giám định để trục lợi.

Đề nghị Thủ trưởng Đơn vị quán triệt tới toàn thể cán bộ, công nhân viên trong Đơn vị biết, để nghiêm túc thực hiện, góp phần triển khai tốt chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước đối với người có công với cách mạng và người thân của họ.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/cáo);
- Các đ/c Thứ trưởng (để c/đạo);
- Bộ LĐTBXH và UBND các tỉnh/Tp trực thuộc TƯ (để p/hợp);
- Thanh tra Bộ (để biết);
- Lưu: VT, KCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Trường Sơn