Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6277/TCHQ-TXNK
V/v mã số HS hàng hóa

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Quốc tế Đại Dương O S S.
(Lô LE4, đường s 2, KCN Xuyên Á, xã Mỹ Hạnh Bắc, H.Đức Hòa, Long An)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 0031/ĐD/2019 ngày 21/8/2019 của Công ty cổ phần Quốc tế Đại Dương O S S (Công ty) hỏi mã HS của mặt hàng nhập khẩu là bánh nhám từ sợi nylon dùng để đánh bóng ống thép không gỉ (inox), không nhãn hiệu. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 1 Điều 26 Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/06/2014:

Khi phân loại hàng hóa phải căn cứ hồ sơ hải quan, tài liệu kỹ thuật và các thông tin khác có liên quan đến hàng hóa xuất khu, nhập khu đ xác định tên gọi, mã số của hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Công ty cung cấp thông tin mặt hàng là bánh đánh bóng dùng cho đánh bóng các sản phẩm kim loại có dạng bánh xe hoặc dạng trụ, các sợi nylon kết hợp theo dạng ngẫu nhiên được phủ với hạt mài, các sợi nylon kết dính với nhau bằng keo, có lỗ ở giữa lắp với trục tròn của máy làm sạch, máy đánh bóng bề mặt. Hồ sơ bao gồm hình ảnh sản phẩm, tuy nhiên không có tài liệu kỹ thuật, giấy giám định kèm theo chứng minh cấu tạo, cách thức sử dụng, công dụng của sản phẩm để làm cơ sở xác định mã số hàng hóa. Do vậy, đối chiếu thông tin tại Hồ sơ được cung cấp và quy định nêu trên, Tổng cục Hải quan chưa đủ cơ sở để xác định mã số đối với các mặt hàng nêu tại công văn số 0031/DD/2019.

Tổng cục Hải quan đề nghị Công ty căn cứ hàng hóa thực tế hàng hóa phù hợp với mô tả tại các nhóm theo Danh mục hàng hóa Xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam để áp dụng phân loại mã số phù hợp và liên hệ với cơ quan hải quan nơi dự định làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu để được hướng dẫn, giải đáp chi tiết theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/cáo);
- Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Đào Thu Hương