Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 623/BGDĐT-TTr
V/v tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực giáo dục

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2022

 

Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo1

Kết quả thanh tra, kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) và các cơ quan có thẩm quyền thời gian vừa qua đã phát hiện một số hạn chế, thiếu sót, vi phạm trong công tác quản lý của một số cơ quan quản lý giáo dục tại địa phương và cơ sở giáo dục: Chưa kịp thời phát hiện và xử lý triệt để vi phạm trong hoạt động dạy thêm, học thêm; chưa tham mưu, ban hành văn bản chỉ đạo, tổ chức quản lý, hướng dẫn các cơ sở thực hiện thu - chi, tài trợ, xã hội hóa theo quy định, còn có cơ sở giáo dục thực hiện việc thu - chi sai quy định; tham mưu, triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 trên địa bàn chưa đầy đủ, nhất là việc mua sắm trang thiết bị giáo dục và lựa chọn sách giáo khoa; tham mưu, ban hành văn bản chỉ đạo, tổ chức các kỳ thi trên địa bàn thuộc thẩm quyền quản lý chưa đầy đủ; chưa kịp thời tổ chức rà soát, sắp xếp, tuyển dụng, bồi dưỡng, sử dụng, chế độ đãi ngộ đội ngũ cán bộ, viên chức ngành giáo dục tại địa phương nhất là chuẩn bị đội ngũ giáo viên thực hiện chương trình giáo dục phổ thông năm 2018; chưa kịp thời chỉ đạo, tổ chức rà soát, đánh giá công tác quy hoạch mạnh lưới trường, lớp, học sinh và công tác phổ cập giáo dục trên địa bàn; chưa thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia; chưa kịp thời chỉ đạo, thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn trường học, còn để xảy ra tình trạng mất an toàn trường học; việc hướng dẫn, quản lý, cấp phát văn bằng chứng chỉ chưa bám sát quy định pháp luật; chưa ban hành, hướng dẫn đầy đủ về công tác thanh tra, kiểm tra, chưa hoàn thành kế hoạch thanh tra năm học, quy trình cuộc thanh tra chưa đảm bảo, một số cuộc thanh tra không có báo cáo, kết luận, không đôn đốc xử lý sau thanh tra; trình tự giải quyết đơn thư chưa đảm bảo theo quy định, chưa kịp thời, triệt để; nơi tiếp dân chưa đảm bảo các điều kiện cần thiết theo quy định; chưa thực hiện hoặc thực hiện chưa đúng quy định về kê khai tài sản, thu nhập, chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức...

Để tăng cường công tác quản lý nhà nước về giáo dục, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, Bộ trưởng Bộ GDĐT yêu cầu các Sở GDĐT:

1. Thực hiện nghiêm Nghị định số 42/2013/NĐ-CP ngày 09/5/2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục, Chỉ thị số 1048/CT-BGDĐT ngày 28/4/2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc tăng cường công tác thanh tra giáo dục đáp ứng yêu cầu giáo dục phổ thông và tự chủ giáo dục đại học, Công văn số 3950/BGDĐT-TTr ngày 10/9/2021 về việc hướng dẫn công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

2. Tập trung thanh tra, kiểm tra những nội dung sau:

2.1. Công tác quản lý dạy thêm, học thêm; quản lý văn bằng, chứng chỉ; kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia.

2.2. Việc thực hiện các khoản thu, chi ngoài ngân sách; các khoản đóng góp hỗ trợ tự nguyện không hoàn lại bằng tiền, hiện vật hoặc phi vật chất từ nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

2.3. Triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018, nhất là việc mua sắm trang thiết bị giáo dục và việc lựa chọn sách giáo khoa.

2.4. Tổ chức các kỳ thi tại địa phương; tổ chức dạy học, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập trực tiếp và trực tuyến; bồi dưỡng, tập huấn giáo viên và tổ chức dạy học ngoại ngữ.

2.5. Công tác quản lý, cấp phép đối với cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập. Việc thực hiện Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06/6/2018 của Chính phủ trong giảng dạy nội dung giáo dục bắt buộc cho học sinh là người Việt Nam; đảm bảo tỷ lệ học sinh Việt Nam học chương trình giáo dục của nước ngoài; sử dụng giáo viên là người nước ngoài tại cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn (Trung tâm ngoại ngữ); việc sử dụng tên trường và chương trình giáo dục theo Quyết định cấp phép/Giấy phép hoạt động; hoạt động của Văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài.

2.6. Các biện pháp bảo đảm an toàn trường học; phòng, chống dịch bệnh COVID- 19; phòng, chống tai nạn thương tích-đuối nước; phòng, chống bạo lực học đường.

3. Thanh tra Sở GDĐT chủ động tham mưu, tổ chức thanh tra, kiểm tra và xử lý sai phạm (nếu có) theo quy định. Báo cáo định kỳ (sơ kết học kỳ I; báo cáo tổng kết năm học) và Báo cáo đột xuất khi có vấn đề phức tạp hoặc theo yêu cầu gửi về Bộ GDĐT (qua Thanh tra Bộ GDĐT) số 35 Đại cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

Bộ GDĐT thông báo để các đơn vị biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Thanh tra Chính phủ (để báo cáo);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng;
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
- Website Bộ GDĐT, Thanh tra Bộ GDĐT;
- Lưu: VT, TTr.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Ngọc Thưởng

 1 Gồm Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu.