Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6223/TCHQ-GSQL
V/v bổ sung danh mục hàng hóa tự chứng nhận xuất xứ

Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2019

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành ph.

Trên cơ sở nội dung thông báo của Bộ Công Thương tại công văn số 923/XNK-XXHH ngày 18/9/2019, Tổng cục Hải quan cập nhập bổ sung danh mục hàng hóa tự chứng nhận của Công ty TNHH Sài Gòn Precision, cụ thể như sau:

Bổ sung các mặt hàng trong bảng dưới đây vào Danh mục các mặt hàng thương nhân được tự chứng nhận xuất xứ ban hành kèm theo Văn bản chấp thuận tham gia thí điểm tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa số 17/XNK-XXHH ngày 8/1/2019 của Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương:

STT

Mô tả hàng hóa

Mã HS

1

Chốt định vị các loại (Downel Pin)

7318.24

2

Bệ đỡ các loại (Shaft holder/Holder for Shalft

8483.30

3

Khối trượt các loại - TH (Linear Guide Mini/heavy - TH)

8482.10

4

Bác trượt các loại - TH (Linear bush - TH)

8466.94

Công ty thực hiện việc tự chứng nhận xuất xứ đối với hàng hóa trong bảng nêu trên t ngày 30/9/2019.

Tổng cục Hải quan thông báo Cục Hải quan các tỉnh, thành phố để thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục CNTT và TKHQ (để phối hợp);
- Cục KTSTQ (để phối h
p);
- Lưu: VT, GSQL

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Đức Hùng