Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6171/TCHQ-TXNK
V/v trả lời công văn số 82/2019/CV/ĐPT-XĐ của Công ty TNHH Đại Phát Tín

Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty TNHH Đại Phát Tín.
(Đ/c: Số 333, đường Lý Thường Kiệt, khóm 7, Phường 6, Tp. Cà Mau, Cà Mau)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 082/2019/CV/ĐPT-XĐ ngày 14/6/2019 của Công ty TNHH Đại Phát Tín đề nghị không truy thu thuế NK xe chở người 04 bánh có gắn động cơ điện trước thời điểm ban hành công văn 4711/TCHQ-TXNK ngày 14/7/2017. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014;

Căn cứ Luật Điều ước quốc tế số 108/2016/QH13 ngày 09/4/2016;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng; kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

1. Theo nguyên tắc ưu tiên áp dụng các điều ước quốc tế, Điều 6 Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 quy định trường hợp có sự khác biệt về mô tả hàng hóa tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và mô tả hàng hóa theo Danh mục HS thì áp dụng trực tiếp mô tả hàng hóa theo Danh mục HS để hướng dẫn phân loại và xử lý khiếu nại. Theo nguyên tắc trên, ngày 14/7/2017, Tổng cục Hải quan đã có công văn 4711/TCHQ-TXNK hướng dẫn phân loại mặt hàng “xe 4 bánh có gắn động cơ, tham gia giao thông trong phạm vi hạn chế, đối với loại chở 10 người trở lên”, trên cơ sở áp dụng trực tiếp mô tả hàng hóa theo Danh mục HS.

2. Công văn số 4711/TCHQ-TXNK ngày 14/7/2017 của Tổng cục Hải quan không phải là văn bản hướng dẫn sửa đổi phân loại đối với mặt hàng “xe 04 bánh có gắn động cơ văn điện loại chạy bằng ắc quy chở từ 10 người trở lên hoạt động trong phạm vi hạn chế”. Do vậy, nội dung kiến nghị của Công ty không thuộc trường hợp áp dụng khoản 4 Điều 6 Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/1/2015 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Đại Phát Tín biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để báo cáo);
- Cục HQ tỉnh Đồng Nai (để theo dõi);
- Lưu: VT, TXNK-PL-Vân (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đào Thu Hương