Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6162/BCT-CN
V/v triển khai Nghị quyết của Chính phủ về các giải pháp thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam

Hà Nội, ngày 19 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Nội vụ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Hiệp hội ngành hàng;
- Đài truyền hình Việt Nam;
- Đài Tiếng nói Việt Nam;
- Thông tấn xã Việt Nam;

Ngày 06 tháng 8 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Nghị quyết số 115/NQ-CP về các giải pháp thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ (Sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 115/NQ-CP). Để triển khai hiệu quả các yêu cầu và nhiệm vụ được Chính phủ giao tại Nghị quyết số 115/NQ-CP, Bộ Công Thương đề nghị Quý Bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Hiệp hội ngành hàng và cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình chủ động triển khai đồng bộ và hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết này./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải;
- VPCP;
- Lưu: VT, CN (02).

BỘ TRƯỞNG
Trần Tuấn Anh