Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 61/GSQL-TH
V/v chữ ký trên C/O

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty TNHH TM Thực phẩm Câu Lạc Bộ
(71, Đường số 16, KP Mỹ Vân, Phú Mỹ Hưng, TP Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 44/15/CV-FC đến ngày 02/12/2015 của Công ty Thực Phẩm Câu Lạc Bộ về vướng mắc liên quan đến tính hợp lệ của C/O, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Liên quan đến tính hợp lệ của C/O mẫu AANZ, số tham chiếu 172187 ngày 11/11/2014, Tổng cục Hải quan đã gửi công văn số 10500/TCHQ-GSQL ngày 10/11/2015 gửi Cục Hải quan Tp Hồ Chí Minh thông báo kết quả xác minh. Đề nghị Công ty liên hệ trực tiếp với Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh để được hướng dẫn và trả lời cụ thể.

Cục Giám sát quản lý thông báo để Công ty được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn