Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
VIỆN TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG VIỆT NAM
------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 607/TCCL-TC1
V/v hiệu lực của TCVN 6211:2003 và TCVN 7271:2003

Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi: Cục Đăng kiểm Việt Nam

Phúc đáp công văn số 2575/ĐKVN-VAQ ngày 6/8/2020 của Cục Đăng kiểm Việt Nam về việc hiệu lực của TCVN 6211:2003 và TCVN 7271:2003, Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam có ý kiến như sau:

1. Ngày 16/9/2003, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 26/2003/QĐ-BKHCN về việc công bố 02 tiêu chuẩn Việt Nam: TCVN 6211:2030 (ISO 3833:1997), Phương tiện giao thông đường bộ - Kiểu - Thuật ngữ và định nghĩa và TCVN 7271:2003 (Sửa đổi 1:2007, Sửa đổi 2:2010) Phương tiện giao thông đường bộ - Ô tô - Phân loại theo mục đích sử dụng.

2. Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật (Điều 10), Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 (Điều 6) của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, các tiêu chuẩn Việt Nam phải được rà soát, chuyển đổi thành tiêu chuẩn Quốc Gia.

3. Ngày 29/9/2015, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 2543/QĐ-BKHCN về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật, trong đó có Quyết định 26/2003/QĐ-BKHCN ngày 16/9/2003 về việc công bố 02 tiêu chuẩn Việt Nam nêu trên.

Tuy nhiên, TCVN 6211:2003 và TCVN 7271:2003 vẫn giữ nguyên hiệu lực vì đã được chuyển đổi từ hình thức Tiêu chuẩn Việt Nam thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006 ngày 26/9/2006 và Nghị định 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007.

Trên đây là ý kiến của Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam gửi Cục Đăng kiểm Việt Nam để xem xét, tổng hợp.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, TC1.

KT. VIỆN TRƯỞNG
PHÓ VIỆN TRƯỞNG
Phùng Mạnh Trường