Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM
-----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2848/ĐKVN-VAQ
V/v hiệu lực của TCVN 6211:2003 và TCVN 7271:2003.

Hà Nội, ngày 27 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi: Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính)
(Lô E3 - Đường Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội)

Phúc đáp văn bản số 4955/TCHQ-TXNK ngày 27/07/2020 của Tổng cục Hải quan liên quan đến hiệu lực áp dụng của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6211:2003 “Phương tiện giao thông đường bộ - Kiểu - Thuật ngữ và định nghĩa” và Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7271:2003 “Phương tiện giao thông đường bộ - Ô tô “Phân loại theo mục đích sử dụng”, Cục Đăng kiểm Việt Nam xin trả lời như sau:

Ngày 14/08/2020 Cục Đăng kiểm Việt Nam đã có văn bản số 2575/ĐKVN-VAQ gửi Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam (Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng - Bộ Khoa học và Công nghệ) để tham vấn ý kiến về hiệu lực của hai Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6211:2003 và TCVN 7271:2003. Ngày 17/08/2020 Cục Đăng kiểm Việt Nam đã nhận được văn bản số 607/TCCL-TC1 ngày 14/08/2020 của Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam trả lời về hiệu lực của hai Tiêu chuẩn này.

Cục Đăng kiểm Việt Nam gửi kèm văn bản số 607/TCCL-TC1 để Tổng cục Hải quan xem xét, tổng hợp.

Trân trọng./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PCT Đặng Việt Hà;
- Phòng PC-KHCN;
- Lưu: VP, VAQ.

CỤC TRƯỞNG
Trần Kỳ Hình