Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 604/TTg-CN
V/v Bổ sung khu kinh tế Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh vào Quy hoạch phát triển các khu kinh tế ven biển Việt Nam đến năm 2020

Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2020

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 3343/BKHĐT-QLKKT ngày 21 tháng 5 năm 2020) về việc bổ sung khu kinh tế Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh vào Quy hoạch phát triển các khu kinh tế ven biển Việt Nam đến năm 2020, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt bổ sung quy hoạch khu kinh tế ven biển Quảng Yên vào Quy hoạch phát triển các khu kinh tế ven biển ở Việt Nam đến năm 2020 với quy mô 13.303 ha như đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn nêu trên.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu, nội dung báo cáo, ý kiến giải trình; quy mô diện tích, vị trí đề xuất điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển khu kinh tế; đảm bảo việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phù hp với các quy hoạch có liên quan và quy định của pháp luật đầu tư, đất đai, lâm nghiệp, khoáng sản, môi trường, tài nguyên nước và pháp luật liên quan; không để xảy ra các tranh chấp, khiếu kiện trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch.

- Tiếp thu ý kiến của các Bộ, ngành liên quan trong quá trình thực hiện quy hoạch khu kinh tế; việc thành lập khu kinh tế Quảng Yên được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành; bảo đảm phát triển khu kinh tế không ảnh hưởng đến môi trường, quốc phòng an ninh, bảo tồn diện tích rừng, di tích lịch sử, văn hóa và không làm ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống nhân dân.

- Thực hiện phân kỳ đầu tư phù hp, lựa chọn lĩnh vực và nhà đầu tư đ thu hút đầu tư hp lý cho các khu chức năng trong khu kinh tế, trên nguyên tắc tận dụng và phát huy lợi thế, đảm bảo sự tương hỗ của từng khu; phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng trong và ngoài khu kinh tế đảm bảo tính liên kết giữa khu kinh tế Quảng Yên và các khu vực phát triển kinh tế khác nhằm hình thành vùng kinh tế động lực cho Quảng Ninh và Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg CP, các PTTg;
- Các Bộ: TC, TN&MT, CT, XD, CA, QP,
GTVT, NN&PTNT, VHTT&DL;
- Ban quản lý KKT tỉnh Quảng Ninh;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,
TGĐ Cổng TTĐT,
Các Vụ: PL TH, NN, KTTH, QHĐ
P;
- Lưu: VT, CN (3) Khanh

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng