Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 602/TTg-CN
V/v thực hiện Báo cáo giám sát về tình hình triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020

Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2021

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Quốc phòng;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh: Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đồng Nai, Tiền Giang, Vĩnh Long.

Về Báo cáo kết quả giám sát của Ủy ban Kinh tế Quốc hội tình hình triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 (Báo cáo số 2509/BC-UBKT14 ngày 26 tháng 4 năm 2021), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Yêu cầu Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài nguyên và Môi trường, các Bộ và Ủy ban nhân dân các tỉnh có liên quan khẩn trương, nghiêm túc thực hiện các nội dung kiến nghị của Ủy ban Kinh tế Quốc hội khóa XIV tại Báo cáo nêu trên, giải quyết dứt điểm các bất cập, vướng mắc với tinh thần quyết liệt, trách nhiệm cao nhất; xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân không làm tròn trách nhiệm hoặc bao che hành vi đầu cơ, nâng giá vật liệu xây dựng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Ủy ban Kinh tế Quốc hội khóa XIV;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, QHĐP, V.I, TH;
- Lưu: VT, CN (2). Ha

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Lê Văn Thành