Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ GIAO TH�NG VẬN TẢI
TỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ
VIỆT NAM
-------

CỘNG H�A X� HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đ
ộc lập - Tự do - Hạnh phc
----------------

Số: 5973/TCĐBVN-QLPT&NL
V/v trả lời văn bản số 303/VP-KSTTHC ng�y 17/8/2020 của Bộ Giao th�ng vận tải

H� Nội, ng�y 21 th�ng 8 năm 2020

K�nh gửi: Văn ph�ng - Bộ Giao th�ng vận tải

Bộ Giao th�ng vận tải c� văn bản số 303/VP-KSTTHC ng�y 17/8/2020 đề nghị c� � kiến trả lời kiến nghị của c�ng d�n gửi qua hệ thống pakn.dichvucong.gov.vn v� gửi qua Chương tr�nh d�n hỏi Bộ trưởng trả lời. Tổng cục Đường bộ Việt Nam xin trả lời c�c � kiến v� tổng hợp theo Phụ lục gửi k�m văn bản n�y.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam xin b�o c�o như tr�n, để Văn ph�ng - Bộ Giao th�ng vận tải tổng hợp b�o c�o L�nh đạo Bộ xem x�t, trả lời kiến nghị theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như tr�n;
- Tổng Cục trưởng (để b�o c�o);
- Lưu VT, QLPT&NL.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PH� TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phan Thị Thu Hiền

 


PHỤ LỤC

TRẢ LỜI C�C C�U HỎI PHẢN �NH KIẾN NGHỊ TR�N CỔNG DỊCH VỤ C�NG
(K�m theo c�ng văn số 5973/TCĐBVN-QLPT&NL ng�y 21/8/2020)

STT

T�n người gửi

Địa chỉ

Nội dung PAKN

Nội dung trả lời

1

Đỗ Văn Trung

Email: tdo5054G@gmail.com

Địa chỉ: X� Xu�n Trung, huyện Xu�n Trường, tỉnh Nam Định Điện thoại: 0912.253.998

Về việc Thay đổi th�ng tin tr�n Giấy ph�p l�i xe A1: Giấy ph�p l�i xe A1 của t�i được cấp tại Sở Giao th�ng vận tải tỉnh Nam Định. Giờ t�i muốn chỉnh sửa th�ng tin tr�n Giấy ph�p l�i xe th� đến Tổng cục Đường bộ Việt Nam c� l�m được kh�ng hay phải về Sở Giao th�ng vận tải tỉnh Nam Định?

Khoản 4 Điều 37 Th�ng tư số 12/2017/TT-BGTVT ng�y 15/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao th�ng vận tải quy định: �Trường hợp năm sinh, họ, t�n, t�n đệm ghi tr�n giấy ph�p l�i xe c� sai lệch với giấy chứng minh nh�n d�n hoặc thẻ căn cước c�ng d�n th� cơ quan quản l� giấy ph�p l�i xe l�m thủ tục đổi giấy ph�p l�i xe mới ph� hợp với th�ng tin ghi trong giấy chứng minh nh�n d�n hoặc thẻ căn cước c�ng d�n.�. V� vậy, c�ng d�n li�n hệ với Sở GTVT Nam Định để được giải quyết.

2

Trần Trọng Linh

Email: linh.tt293@gmail.com

Địa chỉ: P.2512, Gemek 2, L� Trọng Tấn, huyện Ho�i Đức, TP. H� Nội

Điện thoại: 0344.445.310

Về việc Hợp ph�p h�a l�nh sự Giấy ph�p l�i xe nước ngo�i: T�i đang thắc mắc về vấn đề hợp ph�p h�a l�nh sự Giấy ph�p l�i xe (GPLX) của nước ngo�i cấp cho người Việt Nam trong th�nh phần hồ sơ đề nghị cấp đổi GPLX nước ngo�i. Cụ thể như sau: - Điều 41.1.b Th�ng tư 12/2017/TT-BGTVT quy định về đ�o tạo, s�t hạch, cấp GPLX cơ giới đường bộ (được sửa đổi bởi Điều 1.23 Th�ng tư 38/2019/TT-BGTVT) quy định th�nh phần hồ sơ đề nghị đổi GPLX của nước ngo�i cấp cho người Việt Nam bao gồm bản dịch GPLX như sau:

�b) Bản dịch GPLX nước ngo�i ra tiếng Việt được bảo chứng chất lượng dịch thuật 1 của cơ quan c�ng chứng hoặc Đại sứ qu�n, L�nh sự qu�n tại Việt Nam m� người dịch l�m việc, đ�ng dấu gi�p lai với bản sao GPLX; đối với người Việt Nam xuất tr�nh hợp ph�p h�a l�nh sự GPLX hoặc bằng l�i xe của nước ngo�i theo quy định của ph�p luật về chứng nhận l�nh sự, hợp ph�p h�a l�nh sự, trừ c�c trường hợp được miễn trừ theo quy định của ph�p luật�.

- Điều 6 Th�ng tư 01/2020/TT-BTP hướng dẫn Nghị định 23/2015/NĐ-CP ng�y 16/2/2015 về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản ch�nh, chứng thực chữ k� v� chứng thực hợp đồng, giao dịch quy định:

�Điều 6. Về y�u cầu hợp ph�p h�a l�nh sự đối với một số giấy tờ do cơ quan c� thẩm quyền của nước ngo�i cấp C�c giấy tờ do cơ quan c� thẩm quyền của nước ngo�i cấp cho c� nh�n như hộ chiếu, thẻ căn cước, thẻ thường tr�, thẻ cư tr�, GPLX, bằng tốt nghiệp, chứng chỉ v� bảng điểm k�m theo bằng tốt nghiệp, chứng chỉ th� kh�ng phải hợp ph�p h�a l�nh sự khi chứng thực bản sao từ bản ch�nh. Trường hợp y�u cầu chứng thực chữ k� người dịch tr�n bản dịch c�c giấy tờ n�y cũng kh�ng phải hợp ph�p h�a l�nh sự�.

Theo c�c quy định tr�n, t�i hiểu rằng GPLX do cơ quan c� thẩm quyền của nước ngo�i cấp thuộc trường hợp kh�ng phải thực hiện hợp ph�p h�a l�nh sự. Như vậy, tại hồ sơ đề nghị đổi GPLX của nước ngo�i cấp cho người Việt Nam, người đề nghị kh�ng phải nộp giấy tờ hợp ph�p h�a l�nh sự GPLX nước ngo�i, m� chỉ cần nộp bản dịch GPLX nước ngo�i ra tiếng Việt được bảo chứng chất lượng dịch thuật của cơ quan c�ng chứng hoặc Đại sứ qu�n, L�nh sự qu�n tại Việt Nam m� người dịch l�m việc, đ�ng dấu gi�p lai với bản sao GPLX. K�nh đề nghị Qu� Cơ quan cho biết c�ch hiểu của t�i về vấn đề hợp ph�p h�a l�nh sự GPLX nước ngo�i như tr�n c� đ�ng v� ph� hợp với quy định của ph�p luật kh�ng?

Điều 6 Th�ng tư 01/2020/TT-BTP hướng dẫn Nghị định 23/2015/NĐ-CP ng�y 16/2/2015 về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ b�n ch�nh, chứng thực chữ k� v� chứng thực hợp đồng, giao dịch quy định kh�ng phải hợp ph�p h�a l�nh sự khi chứng thực bản sao từ bản ch�nh. Theo đ�, điều chỉnh đối với hoạt động chứng thực bản sao từ bản ch�nh; chứng thực chữ k�.

Quy định người Việt Nam xuất tr�nh hợp ph�p h�a l�nh sự GPLX hoặc bằng l�i xe của nước ngo�i theo quy định của ph�p luật về chứng nhận l�nh sự, hợp ph�p h�a l�nh sự, trừ c�c trường hợp được miễn trừ theo quy định của ph�p luật, để đảm bảo t�nh thống nhất với quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định 111/2011/NĐ-CP ng�y 05/12/2011 của Ch�nh phủ về chứng nhận l�nh sự hợp ph�p h�a l�nh sự: Để được c�ng nhận v� sử dụng tại Việt Nam, c�c giấy tờ, t�i liệu của nước ngo�i phải được hợp ph�p h�a l�nh sự, trừ trường hợp quy định tại Điều 9 Nghị định.

3

Nguyễn Ho�n Kiếm

Email: kiempraha@yahoo.com

Về việc Bằng l�i xe quốc tế: T�i l� Nguyễn Ho�n Kiếm, c�ng d�n Việt Nam sống tại CH S�c. Đầu năm t�i c� về Việt Nam ăn tết �m lịch, do dịch Covid n�n hiện tại vẫn đang ở Việt Nam. Trước khi về Việt Nam t�i c� đổi bằng quốc tế (t�i c� b�o l� về sử dụng tại Việt Nam) v� được cấp như trong ảnh dưới đ�y. Nhưng trong khi sử dụng, một lần t�i bị kiểm tra, CSGT kh�ng c�ng nhận bằng tr�n v� trong Nghị định 100/2019/NĐ-CP kh�ng c�ng nhận bằng quốc tế theo c�ng ước ng�y 19/9/1949. Đề nghị cơ quan c� thẩm quyền xem x�t, giải đ�p.

Khoản 1 Điều 11 Th�ng tư số 29/2015/TT-BGTVT ng�y 06/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao vận tải quy định về cấp, sử dụng giấy ph�p l�i xe quốc tế quy định: �Người c� giấy ph�p l�i xe quốc tế do c�c nước tham gia C�ng ước Vi�n cấp khi điều khiển phương tiện giao th�ng cơ giới đường bộ tr�n l�nh thổ Việt Nam phải mang theo giấy ph�p l�i xe quốc tế v� giấy ph�p l�i xe quốc gia được cấp ph� hợp với hạng xe điều khiển; phải tu�n thủ ph�p luật giao th�ng đường bộ của Việt Nam�; C�ng ước Vi�n (C�ng ước về giao th�ng đường bộ năm 1968).

V� vậy, giấy ph�p l�i xe quốc tế do Cộng h�a S�c cấp theo C�ng ước về Giao th�ng đường bộ 1949, kh�ng c� gi� trị sử dụng trong l�nh thổ Việt Nam.

 

 

 

4

Nguyễn Đức Tuấn

Email: thanhtep@gmail.com

Về việc Thủ tục đổi bằng l�i xe được cấp trước ng�y 1/8/1995:

T�i c� 1 bằng l�i xe hạng A1 cấp ng�y 10/9/1995 bị nh�u n�t tr�n mạng kh�ng c� trong hệ thống quản l� nhưng c� hồ sơ gốc khi thi, vậy t�i c� đổi bằng l�i được kh�ng?

Điểm e khoản 5 Điều 37 Th�ng tư số 12/2017/TT-BGTVT ng�y 15/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao th�ng vận tải quy định: �Người c� giấy ph�p l�i xe m� t� của ng�nh C�ng an cấp trước ng�y 01 th�ng 8 năm 1995 bị hỏng c� nhu cầu đổi, c� t�n trong sổ lưu được x�t đổi giấy ph�p l�i xe mới�.

V� vậy, trường hợp kh�ng c� t�n trong sổ lưu do ng�nh c�ng an quản l� b�n giao cho ng�nh giao th�ng vận tải th� kh�ng đủ cơ sở x�t đối giấy ph�p l�i xe.

5

Nguyễn Xu�n Hiến

Email: Xuanhiennv2@gmail.com

Về việc Thủ tục đổi giấy ph�p l�i xe do ng�nh c�ng an cấp: T�i c� quyết định nghỉ hưu từ th�ng 10/2018, c� Giấy ph�p l�i xe � t� do Bộ C�ng an cấp c�n thời hạn đến th�ng 10/2021, t�i c� thể đổi Giấy ph�p l�i xe sang d�n sự được kh�ng?

Điểm đ khoản 5 Điều 37 Th�ng tư số 12/2017/TT-BGTVT ng�y 15/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao th�ng vận tải quy định:�C�n bộ, chiến sĩ c�ng an c� giấy ph�p l�i xe do ng�nh C�ng an cấp sau ng�y 31 th�ng 7 năm 1995 c�n thời hạn sử dụng, khi ra khỏi ng�nh hoặc nghỉ hưu, nếu c� nhu cầu được đổi giấy ph�p l�i xe�.

Thủ tục đổi giấy ph�p l�i xe do ng�nh C�ng an cấp từ ng�y 01/8/1995 thực hiện theo khoản 2 Điều 40 Th�ng tư số 12/2017/TT-BGTVT, được sửa đổi, bổ sung tại điểm b khoản 22 Điều 1 Th�ng tư số 38/2019/TT-BGTVT ng�y 08/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao th�ng vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều Th�ng tư số 12/2017/TT-BGTVT.

Theo đ�, c�ng d�n li�n hệ với Sở Giao th�ng vận tải để được giải quyết theo quy định.

6

Ng� Minh Lượng

Email: luonghuyen2710@gmail.com - ĐT: 0979678968. Đ/c: 847 Nguyễn Văn Linh, Phường Vĩnh Niệm, Quận L� Ch�n, Th�nh phố Hải Ph�ng

Vv Phản �nh kiến nghị về hồ sơ: T�i c� đăng k� đổi bằng l�i xe quốc tế v� đ� l�m đ�ng c�c bước như tr�n trang web hướng dẫn v� t�i khoản của t�i cũng đ� bị trừ tiền lệ ph�. T�i l�m h�m 13/7/2020 vậy sau 5 ng�y kh�ng kể ng�y l�m việc t�i phải nhận được băng m� đến h�m nay 27/07/2020 t�i vẫn chưa nhận được bằng. Vậy t�i muốn biết đến bao giờ t�i nhận được bằng? V� tra cứu tr�n Ht th� t�i lại k c� hồ sơ n�o đang được giải quyết?

Qua tra cứu dữ liệu Hồ sơ xin cấp giấy ph�p l�i xe quốc tế tr�n cổng dịch vụ c�ng quốc gia, �ng Ng� Minh Lượng nộp hồ sơ xin cấp GPLX quốc tế v�o ng�y 13/7/2020, thực hiện qua dịch vụ c�ng trực tuyến mức độ 4, đ� được hệ thống GPLX quốc tế gửi email từ chối hồ sơ ng�y 15/7/2020 v�o địa chỉ email �ng đ� cung cấp với nội dung: �Ảnh ch�n dung chưa đủ nhận dạng; Chữ k� kh�ng nhận dạng. Đề nghị đăng k� lại...�. Do đ�, GPLX quốc tế kh�ng được cấp cho �ng, hồ sơ của �ng được chuyển về trạng th�i chờ ho�n tiền, để bộ phận thanh to�n sẽ thực hiện ho�n tiền lệ ph� cấp GPLX quốc tế cho �ng theo quy định.

Căn cứ theo m� hồ sơ v� mật khẩu được gửi qua email, �ng c� thể truy cập v�o địa chỉ cổng dịch vụ c�ng để kiểm tra trạng th�i hồ sơ của m�nh. Để được cấp GPLX quốc tế theo quy định, đề nghị �ng nghi�n cứu phần hướng dẫn v� ho�n thiện đăng k� lại.

7

Nguyễn Văn Chiến Thắng

thangnvc@yahoo.com. 0988302384. 9/115 ng� 75 Giải Ph�ng. Phường Đồng T�m. Quận Hai B� Trưng Th�nh phố H� Nội

Vv Phiền h� thủ tục đổi GPLX giấy hạng A1 sang thẻ PET: Ng�y 30/07/2020 t�i c� tới Văn ph�ng số 1 tại Tổng cục đường bộ Việt Nam để l�m thủ tục đổi GPLX giấy hạng A1 sang thẻ PET. Tại đ�y người tiếp nhận hồ sơ của t�i đ� tiếp nhận hồ sơ của t�i, thu tiền v� chụp ảnh để l�m thẻ PET cho t�i. T�i đ� nhận được giấy hẹn đến chiều ng�y 06/08/2020 đến tại văn ph�ng số 1 để nh�n GPLX mới. Nhưng đến s�ng 07/08/2020 khi t�i đến lấy GPLX theo giấy hẹn th� người xử l� hồ sơ bảo rằng t�i phải bổ sung bản ph� t� GPLX hạng B2 của t�i (t�i đang c� GPLX hạng A1 v� B2). T�i ho�n to�n kh�ng được biết l� m�nh phải c� bản ph� t� GPLX B2 n�y trong hồ sơ đổi GPLX (t�i đ� đọc rất kỹ thủ tục tại trang https://dichvucong.gplx.gov.vn/faces/regist ration/faq.xhtml). Nếu hồ sơ của t�i kh�ng hợp lệ v� phải bổ sung th� tại sao người tiếp nhận hồ sơ của t�i lại thu tiền, chụp ảnh v� viết giấy hẹn cho t�i đến ng�y 06/08/2020 đến lấy GPLX mới m� kh�ng y�u cầu t�i phải bổ sung hồ sơ.

�ng Nguyễn Văn Chiến Thắng đ� c� giấy ph�p l�i xe PET hạng B2 số 010191024455 do Sở Giao th�ng vận tải H� Nội cấp 28/03/2018, theo quy định tại khoản 1 Điều 33 Th�ng tư số 12/2017/TT-BGTVT ng�y 15/04/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao th�ng vận tải quy định về đ�o tạo, s�t hạch, cấp giấy ph�p l�i xe cơ giới đường bộ. �Giấy ph�p l�i xe bằng vật liệu PET cấp cho mỗi người bảo đảm duy nhất c� 01 số quản l�, d�ng chung cho cả giấy ph�p l�i xe kh�ng thời hạn v� giấy ph�p l�i xe c� thời hạn�. Tuy nhi�n, trong qu� tr�nh tiếp nhận hồ sơ đề nghị đổi giấy ph�p l�i xe hạng A1 của �ng Nguyễn Văn Chiến Thắng đến cấp đổi Giấy ph�p l�i xe m� t� hạng A1, c�n bộ tiếp nhận hồ sơ đ� sơ � kh�ng r� so�t th�ng tin về giấy ph�p l�i xe hiện c� của �ng, n�n đ� tiếp nhận hồ sơ cấp đổi b�nh thường; trong qu� tr�nh in giấy ph�p l�i xe hệ thống phần mềm quản l� giấy ph�p l�i xe th�ng b�o �ng Thắng đ� c� số quản l� giấy ph�p l�i xe PET hạng B2 v� từ chối in. Để đảm bảo mỗi người chỉ c� duy nhất 01 số quản l� d�ng chung cho cả giấy ph�p l�i xe kh�ng thời hạn v� giấy ph�p l�i xe c� thời hạn, c�n bộ tiếp nhận hồ sơ đ� y�u cầu �ng Nguyễn Văn Chiến Thắng bổ sung bản photo copy Giấy ph�p l�i xe PET hạng B2 để được in v� đ� trả Giấy ph�p l�i xe PET hạng A1 ng�y 13/08/2020.

Qua sự việc n�y, Tổng cục Đường bộ Việt Nam sẽ nghi�m t�c kiểm điểm r�t kinh nghiệm đối với c�n bộ tiếp nhận hồ sơ, để kh�ng xảy ra sự việc như tr�n. Xin ch�n th�nh cảm ơn sự g�p � của c�ng d�n.