Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 597/TCT-TNCN
V/v: thuế TNCN đối với cho, tặng bất động sản thông qua hợp đồng có ủy quyền

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh .

Trả lời công văn số 449/CT-KTNB ngày 16/01/2012 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh về thuế thu nhập cá nhân đối với cho, tặng bất động sản thông qua hợp đồng uỷ quyền. Vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 4, Điều 4 Luật Thuế Thu nhập cá nhân quy định thu nhập được miễn thuế:

"4. Thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản giữa vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị, em ruột với nhau."

Tại công văn số 1133/TCT-TNCN ngày 05/4/2011 của Tổng cục Thuế hướng dẫn:

"... uỷ quyền giao dịch bất động sản là một hoạt động giao dịch dân sự được luật pháp cho phép. Tuy nhiên, việc cá nhân có đầy đủ năng lực dân sự mà uỷ quyền cho cá nhân khác không thuộc đối tượng được miễn thuế theo quy định tại khoản 1 và khoản 4 Điều 4 Luật thuế TNCN, được toàn quyền việc chiếm hữu, quản lý, sử dụng và định đoạt bất động sản của mình bao gồm cả việc cho thuê, cho mượn, chuyển nhượng, đổi, cho tặng, thế chấp và không phải hoàn lại bất động sản cho Bên uỷ quyền và các lợi ích có được từ hoạt động uỷ quyền; đồng thời Bên được uỷ quyền không nhận thù lao thì đây thực chất là hoạt động mua, bán bất động sản."

Căn cứ vào quy định và hướng dẫn trên, việc cha, mẹ vợ uỷ quyền giao dịch bất động sản cho con rể thì không phải kê khai, nộp thuế thu nhập cá nhân. Trường hợp người nhận uỷ quyền (người con rể) lập hợp đồng cho tặng bất động sản nói trên cho vợ và em vợ (con ruột của người uỷ quyền) thì phần tài sản cho tặng vợ không phải nộp thuế thu nhập cá nhân, phần tài sản cho tặng em vợ phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Trong trường hợp trên các cá nhân có thể huỷ hợp đồng uỷ quyền giao dịch bất động sản cha, mẹ vợ với con rể và lập hợp đồng cho tặng bất động sản giữa cha, mẹ với hai người con ruột thì không phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC
- Lưu VT, TNCN.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ QL THUẾ TNCN
Ngô Đình Quang